Bibliography of Paul Scholten’s Work

When the farewell speech of Paul Scholten was published on 25th October, 1945, a bibliography of his work, made by Mr. R.J. Polak, was included. In 1949 four volumes of Collected Papers were issued and the last volume (1954) included a bibliography compiled by Mrs. C. Kraus-De Vos van Steenwijk, based on Polak’s bibliography. Her bibliography spanned all of Scholten’s theoretical publications which were not included in the Collected Papers .
DPSP acquired permission from the heirs of Kraus to publish her bibliography on this site, but was not able to come into contact with the heirs of Polak.

DPSP integrated the bibliography made by Kraus with the table of contents of the Collected Papers.
The table of this integrated bibliography can be found on this page.
By using the arrows in the table, the table can be sorted.

The different articles included in the Collected Papers are made downloadable from the table.
These downloads are in Word and in PDF and are the result of scanning the books (with help of the publisher).
The results of the different types of scanning can be found in Download Scholten’s work.
The downloads in the bibliography are meant to give easy access to the different articles of the Collected Papers and to enable to download them separately.  In the PDF’s the book lay-out is conserved. The Wordfiles are read in Notepad and have lost their lay-out. This is necessary when the user wants to manipulate the text, because the lay-out symbols hinder this.  We want to invite users who correct files for re-use to send us the corrected files (in track changes) and inform us of the way the text is re-used. The corrected files will be put in the place of the old worldfiles.

Paul Scholten made many answers to questions of law, which resulted from concrete cases. Of these only the ones with a more general interest are included in the bibliography made by Kraus.

 

Sortable Table for Paul Scholten’s Bibliography, from which the Collected Papers are made downloadable in Word and PDF

year
title
publication medium
volume/pages
category
download
1932,
1936'
1940
Schuld aan aanvaringNJ1932-116
1936-7, 772
1940-340
Zee- en binnenscheepvaartrecht
1936ReederschapNJ1942-134ZEE- EN BINNENSCHEEPVAARTRECHT
1928Toepasselijkheid van het aanvaringsrecht op bin­, nenschepenNJ1928-1253ZEE- EN BINNENSCHEEPVAARTRECHT
Hypotheek op onverdeelden mede-eigendomWPNR2016ZAKENRECHT
1926CrediethypotheekWPNR,
NJ
2666,2669,2676,
1926-559
ZAKENRECHT
1929Eigendomsovergang van goederen in detentieNJ1929-1750ZAKENRECHT
1934Cessie van toekomstige vorderingenNJ1934-344ZAKENRECHT
1934Cessie van vordering met arbitraal bedingNJ1934-304ZAKENRECHT
1927Vestiging pandrechtNJ1927—445ZAKENRECHT
1934,
1936,
1937
Art. 1223, 2 B. W. i.g.v. faillissementWPNR,

NJ
2049,2050,2051,2766,2691, 2766.
1934-1726, 1936-447, 1937-1020
ZAKENRECHT
1940VeerrechtNJ1940-1071ZAKENRECHT
1941Uitlegging van zakelijke overeenkomstNJ1941-554ZAKENRECHT
1937Art. 702 B. W. en eigen schuldNJ1937-67ZAKENRECHT
1938Eigendomsrecht van bloembollen in den grondWPNR
NJ,
3569
1938-335
ZAKENRECHT
1930Voorrecht van den verkooperNJ1930—531ZAKENRECHT
Derde in art. 1198, 2 B. W.WPNR2795, 2798ZAKENRECHT
Opstal door verjaring?WPNR2188ZAKENRECHT
1927,
1932
Voorrecht verhuurderNJ1927-494,
1932-493
ZAKENRECHT
1927,
1928,
1929
De oorzaak der cessieNJ1927-411,
1928-1419,
1929-1410
ZAKENRECHT
1940Uitlegging van servituutNJ1940-649ZAKENRECHT
1928Tweede hypotheekhouder wet beding van art. 12232 B. W.NJ1928—624ZAKENRECHT
Verpanding van affaireWPNR1916ZAKENRECHT
1935Middellijke vertegenwoordigingNJ1935-710,711ZAKENRECHT
1929Middellijke vertegenwoordiging en pandrechtNJ1929—885ZAKENRECHT
1930Pandbeslag en schadevergoedingNJ1930-627ZAKENRECHT
Publieke verkoop van met twee hypotheken be­zwaard goedWPNR2107ZAKENRECHT
Vermoedens-bewijs van eigendom t. o. verjaringWPNR2718ZAKENRECHT
1928Eigendom van gebouw op gekochten, doch niet-geleverden grond NJ1928—638ZAKENRECHT
1933Zuivering i.g.v. faillissementNJ1933-1508ZAKENRECHT
1929Stilzwijgend pand en schulden buiten overeen­komstNJ1929—374ZAKENRECHT
1938Pandbeslag en goede trouwNJ1938—503ZAKENRECHT
1927Onnoodige uitlokking van rangregeling door hy­potheekhouderNJ1927-392ZAKENRECHT
1926PrivilegesNJ1926—316ZAKENRECHT
1934Rechtskarakter van servituut (lijdelijkheid)NJ1934-1363ZAKENRECHT
1928Rechtskarakter van den ceelNJ1928-329ZAKENRECHT
1928Rechtsharakter der grondrenteNJ1928—887ZAKENRECHT
1934Rechterlijk verlof tot onderhandschen verkoop van pandNJ1934—908ZAKENRECHT
1919Rechten pandhouderNJ1927—603, 1919—624ZAKENRECHT
Crediet-hypotheek met gefingeerden inhoudWPNR2032ZAKENRECHT
1929Rechtskarakter van het beding van art. 1223'2 BW.NJ1929-1587ZAKENRECHT
Zakelijke rechten buiten de wetWPNR2308ZAKENRECHT
Gebruik van openbare wateren en wegenWPNR2888ZAKENRECHT
Opcischbaarheid hypothecaire vorderingen bij aanvraag surséanceWPNR2016ZAKENRECHT
Servituut van licht en van ,.lucht"WPNR2757ZAKENRECHT
Servituut-verkrijging door verjaringWPNR2727ZAKENRECHT
Strekking en geldigheid van servituutWPNR2885ZAKENRECHT
Surinaamsche landbouwleening onder bedrijfsverbandWPNR2192ZAKENRECHT
Acquisitieve verjaring van publiek domein?WPNR2051ZAKENRECHT
Tusschenoverdracht van onroerend goedWPNR2592ZAKENRECHT
Beding van art. 297 KWPNR1978ZAKENRECHT
Recht van den kooper tot afbetaling der hypo­thecaire crediteurenWPNR2268ZAKENRECHT
Bouwen op eens anders grondWPNR2248, 2295ZAKENRECHT
Rechten derde-bezitter van verhypothekeerd goedWPNR2888ZAKENRECHT
Inschrijving koop-hypotheek vóór overschrijving koop-acteWPNR2228ZAKENRECHT
Internationaal hypotheekrechtWPNR2962ZAKENRECHT
Verboden uitzichtWPNR2939ZAKENRECHT
Art. 671 B. W.WPNR3141,3143ZAKENRECHT
Eigendomsovergang van aandeden op naamWPNR2301ZAKENRECHT
1928Eigendom, recht van de weg en verjaringNJ1928-1483ZAKENRECHT
Zakelijk recht op eigen goedWPNR1966, 1968ZAKENRECHT
Verhuur van muurvlakte voor reclameWPNR2384ZAKENRECHT
1941Bod bij hyporhecairen verkoopNJ1941-10ZAKENRECHT
1927Bezitsverkrijging door daden van huurdersNJ1927- 689ZAKENRECHT
1934Bewijslast bij bezitsstoormsNJ1934-910ZAKENRECHT
Claims en vruchtgebruikWPNR2387, 2390. 2392ZAKENRECHT
1929,
1938,
1941
Eigendomsoverdracht tot zekerheidNJ1929—620,
1938—566,
1941—470
ZAKENRECHT
Rangregeling en art. 12232 B. W.WPNR2215ZAKENRECHT
Verkoop ex art. 12232 B. W.WPNR2103ZAKENRECHT
1920De prae-adviezen van de Alg. Verg. van 1920 (van de Broedersch. van Cand. Not.: Rechtskarakter van claims, bo­nus e.d.)WPNR2642ZAKENRECHT
De prae-adviezen over de erfpacht enz.WPNR2072ZAKENRECHT
Onherroepelijke volmacht" ex art. 12232 B. W.WPNR2062ZAKENRECHT
Boekbespr.: Micheels: Overdracht van onroerend goedWPNR2573ZAKENRECHT
Levering van onroerend goedWPNR2103ZAKENRECHT
Cessie van huurpenningenWPNR2235, 2237ZAKENRECHT
Rangorde tusschen grondrente en hypotheekWPNR2077ZAKENRECHT
1940Recht van beklemmingNJ1940—584ZAKENRECHT
Hypotheekverleening met beding van niet-verdere-aansprakelijkhcid van het vermogenWPNR2129,2131ZAKENRECHT
Pandrecht op geldWPNR2178ZAKENRECHT
1936Verboden verzwaring van servituut van wegNJ1936-440ZAKENRECHT
1933Buurweg en uitwegNJ1933—173ZAKENRECHT
1940Eigendomsverkrijging van geldNJ1940-304ZAKENRECHT
Wenschelijkheid notarieel transport van onroerend goedWPNR2739ZAKENRECHT
1928Bestemming lot openbare wegNJ1928—-887ZAKENRECHT
Tijdelijk ontslag uit de hypothecaire inschrijvingWPNR2271,2274,2275,2276,2284ZAKENRECHT
1931Zakelijk karakter van heerlijke rechtenNJ1931-1566 ZAKENRECHT
1936Acquisitieve verjaring van servituutNJ1936-121ZAKENRECHT
Vruchtgebruik van effectenWPNR2892, 2895ZAKENRECHT
1926Burenrecht en revindicatieNJ1926-659ZAKENRECHT
Vormvereischte hypotheekacteWPNR2132,2135ZAKENRECHT
1936Bestanddeelen van schipNJ1936-757ZAKENRECHT
1926GoctrechtNJ1926—263ZAKENRECHT
1936Rechten erfpachterNJ1936—376ZAKENRECHT
1939Grondeigendom en vergoeding van opstalNJ1939—919ZAKENRECHT
1927Burenrecht (reglementen en gebruiken)NJ1927-756ZAKENRECHT
1939Het recht van gebruikNJ1939—1ZAKENRECHT
1936Pand onder derdeNJ1936—351ZAKENRECHT
1924Overdracht van crediethypotheekAlmanak voor Notariaat en Registratie 1924, blz. 320 vv.ZAKENRECHT
1927,
1933
ZaakvervangingNJ1927-1338,
1933-1311
ZAKENRECHT
Droit de retourWPNR2270ZAKENRECHT
Royement van hypotheekWPNR2032ZAKENRECHT
1929Hypotheek en onroerend goed-door-bestemmingNJ1929—374ZAKENRECHT
Overgang van crediet-hypotheek bij cessie der vorderingWPNR1979ZAKENRECHT
Vestiging servituut van wegWPNR2545ZAKENRECHT
1928Inningsrecht van pandhouder van orderbiljetNJ1928-483ZAKENRECHT
Bevoegdheden eerste hypotheekhouder ex art. 1223, 2 B. W.WPNR2949ZAKENRECHT
Verzet tegen verkoop ex art. 12232 B. W.WPNR2563ZAKENRECHT
Geregtelijk opgeëischt in art. 1188 B. W.WPNR2046ZAKENRECHT
1933Verhooging van gemeenen scheidsmuurNJ1933-822ZAKENRECHT
1942Rangorde voorrechten i.v.m. art. 57 Fail.w.NJ1942—22ZAKENRECHT
Hypotheek voor schulden van recht-verkrijgendenWPNR2155ZAKENRECHT
1918Een woord van geloof (v. Vollenhoven:De drie treden van het Volkenrecht). Onze Eeuw1918 blz. 356VOLKENRECHT.
1923Boekbespr.: Grotius: Annuaire Internationale pour l'année 1923.Onze Eeuw1923 IV blz. 118VOLKENRECHT.
1921Strafbeding en ontbinding.
WPNRnr. 2702
(8 October 1921)
Verz.Geschrift.
IV.116, (329-333)
word
pdf
1917De hoofdelijk met den borg verbonden schuldenaar.
WPNR
nrs. 2470—2473 (28 April—19 Mei 1917).Verz.Geschrift.
IV.115, (310-329)
word
pdf
1935 Eggens’ BewijsrechtWPNR
3399—3400
(16 en 23 Februari 1935)
Verz.Geschrift.
IV.119, (354-365)
word
pdf
1939De betekenis van de collectieve arbeidsovereenkomst als rechtsinstituut.
Redevoering ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan eener collectieve arbeidsovereenkomst en 25 jaar bedrijfs-rechtspraak in het boekdrukkersbedrijf
12 Januari 1939, uitgegeven door H. D. Tjeenk Willink en Zoon N.V., Haarlem Verz.Geschrift.
IV.118, (337-354)
word
pdf
1934De wet op de Arbeidsovereenkomst in het burgerlijk recht.Rechterlijke Beslissingen inzake de wet op de Arbeidsovereenkomst.
blz. 82, verschenen ter gelegenheid van het feit. dat de wet op het Arbeids-contract 25 jaar bestond.Verz.Geschrift.
IV.117, (333-337)
word
pdf
1920Overnemen van en toetreden tot eens anders schuld.
WPNR
nrs. 2525—2527 (17 en 24 April en 1 Mei 1920).Verz.Geschrift.
IV.114, (298-310)
word
pdf
1916Het recht van den bevoordeelde bij levensverzekering.
WPNRnr. 2441 (7 October 1916).
Verz.Geschrift.
IV.113, (291-298)
word
pdf
1916Het beding ten behoeve van derden. Historische interpretatie.
WPNRnrs. 2427—2431 (1 en 29 Juli 1916).
Verz.Geschrift.
IV.112, (268-291)
word
pdf
1912Art. 1438,2° B.W.
WPNR
nrs. 2230—2231 (21 en 28 September 1912).Verz.Geschrift.
IV.111, (259-268)
word
pdf
1915Risico en schuld bij contractuele verhoudingen.
WPNRnrs. 2373—2374 (19 en 26 Juni 1915).
Verz.Geschrift.
IV.110 (252-259)
word
pdf
1914Het recht tegenover de huidige crisis. Overmacht bij leveringscontracten.WPNRnr. 2332 (5 Sep-tember 1914).
Verz.Geschrift.
IV.109, (246-252)
word
pdf
1908Onvoldoende levering en verborgen gebreken.WPNR
nrs. 2002—2005 (9, 16, 23 en 30 Mei 1908).Verz.Geschrift.
IV.108, (224-246)
word
pdf
1944Het probleem der brandbedrijfsschade en molestbedrijfs-schade (advies over causaliteitsproblemen). Advies van Mei 1944 aan de Heeren Tollenaar 8 Wegener te AmsterdamVereenigde Verzekeringspersd.d. 18 December en 22 December 1944 (2e Jrg. nos. 50 en 51).
Verz.Geschrift.
IV.107, (216-224)
word
pdf
1931Molengraaff en de onrechtmatige daad.Rechtsgeleerd Magazijn1931, blz. 399.
Verz.Geschrift.
IV.106, (206-216)
word
pdf
1921Rechtsdwaling bij onrechtmatige daad.WPNR
nrs. 2692—2693 (30 Juli en 6 Augustus 1921).Verz.Geschrift.
IV.105, (199-206)
word
pdf
1921Nieuwe rechtspraak over de aansprakelijkheid voor dieren en voor kinderen.WPNR
nrs. 2680—2682 (7, 14 en 21 Mei 1921).Verz.Geschrift.
IV.104, (189-199)
word
pdf
1921Eigen schuld.WPNR
nrs. 2665—2666 (22 en 29 Januari 1921).Verz.Geschrift.
IV.103 (180-189)
word
pdf
1919Nog eens het arrest over de onrechtmatige daad.WPNR
nr. 2568 (15 Maart 1919).Verz.Geschrift.
IV.102, (175-180)
word
pdf
1915Eigen schuld van den benadeelde. Weigering zich aan een operatie te onderwerpen.WPNR
nr. 2352 (23 Januari 1915).Verz.Geschrift.
IV.101, (173-175)
word
pdf
1945De „schuld" in de leer der onrechtmatige daad.
WPNR
nrs. 2301 (31 Januari 1914). 2302, 2310. 2311, 2326. 2327, 2328. 2346-2352 (23 Januari 1915).Verz.Geschrift.
IV.100, (107-173)
word
pdf
1913Het wetsontwerp betreffende de onrechtmatige daad.WPNR
nr. 2264 (17 Mei 1913).Verz.Geschrift.
IV.99, (105-107)
word
pdf
1911Burgerlijk onrecht. Aansprakelijkheid van de overheid. Wenschelijke Wetswijziging.
Een nabetrachting naar aanleiding van de debatten in de Juristenvereeniging van 1910, tevens een beschouwing over het Ontwerp betreffende de onrechtmatige daad.
WPNR
nrs. 2149—2158 (4 Maart 1911 e.v.).Verz.Geschrift.
IV.98, (70-105)
word
pdf
1902De causaliteitsvraag in het leerstuk der schadevergoeding buiten contract.Rechtsgeleerd Magazyn1902, p. 265—312 en p. 414—467.Verz.Geschrift.
IV.97 (1-70)
word
pdf
1916De last.
WPNRnr. 2410.Verz.Geschrift.
III.96, (568-571)
word
pdf
1909Uitlegging  van testamenten.WPNRnrs. 2057 e.v.Verz. Geschrift.
III.95, (550-567)
word
pdf
1912Opmerkingen over het Ontwerp-Auteurswet.WPNRno. 2209 e.v.Verz.Geschrift.
III.94, (531-549)
word
pdf
1906Recht op brieven. (
WPNRnr. 1917.Verz.Geschrift.
III.93, 527-530)
word
pdf
1926Beding van onvervreemdbaarheid in   erfpachtovereen­komst.WPNRnr. 2946.Verz.Geschrift.
III.92, (524-526)
word
pdf
1918Uitbouw en bouwen over de erfscheiding.WPNRnrs.   2550. e.v.Verz.Geschrift.
III.91, (512-523)
word
pdf
1918Eigendom van den grond en eigendom van den opstal.WPNRnrs. 2521 e.v.Verz.Geschrift.
III.90, (498-511)
word
pdf
1914Nog eens: De arresten van den Hoogen Raad over den uitbouw.WPNRnrs. 2343 e.v.Verz.Geschrift.
III.89, (495-497)
word
pdf
1912 Nog eens: Bouwen op een anders grond.WPNRnr. 2244.Verz.Geschrift.
III.88, (489-494)
word
pdf
1925De oorzaak der cessie.  WPNRnrs. 2921 e.v.Verz.Geschrift.
III.87, (482-488)
word
pdf
1925Bezit en bewijs bij de revindicatie.WPNRnrs. 2897 e.v.Verz.Geschrift.
III.86, (462-481)
word
pdf
1907Hypotheekstelling voor schulden aan toonder met zooge­naamd „trustbeding". WPNRnrs. 1976 e.v.Verz.Geschrift.
III.85, (434-461)
word
pdf
1905De formuleering van het beding van art. 1254 B. W.WPNRnr.1839.Verz.Geschrift.
III.84. (430-433)
word
pdf
1908Inzamelingen.
WPNRnrs. 1989 e.v.Verz.Geschrift.
III.83, (421-429)
word
pdf
1923Is wijziging of aanvulling van de wet van 1855 noodig tot regeling van den rechtstoestand van vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid? Zoo ja,  in welken zin? Praeadvies, uitgebracht aan de Nederlandsche Juristen-Vereeniging in 1923.Verz.Geschrift.
III.82, (402-420)
word
pdf
1928Het vermogen der commanditaire vennootschap.
Naar aanleiding van de praeadviezen van Mr. Th. A. Fruin en Mr. F. G. Scheltema over de commanditaire vennootschap op aandeelen
WPNRno. 3052Verz.Geschrift.
III.81, (390-401)
word
pdf
1927Wie is partij in een overeenkomst door een vennootschap onder firma aangegaan?WPNRnr. 2982.Verz.Geschrift.
III.80, (384-389)
word
pdf
1926De naamlooze vennootschap, vereeniging of instelling? WPNRFeestuitgave behorende bij no. 2947.VERZ. GESCHRIFT. III.79, (381-383)Download
Word
PDF
1923Over rechtspersonen. (IV. Rechtspersoon en subjectief recht).WPNRnrs. 2802—2805.VERZ. GESCHRIFT. III.78, (361-380)Download
Word
PDF
1923Over rechtspersonen. (VERZ. GESCHRIFT. III.   Stichtingen).WPNRnrs.   2767—2769.VERZ. GESCHRIFT. III.77, (343-360)Download
Word
PDF
1922Over rechtspersonen. (II. Nogmaals de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid).WPNRnrs. 2754—2757.VERZ. GESCHRIFT. III.76, (323-342)Download
Word
PDF
1922Over rechtspersonen. (I. Het rechtskarakter der vennoot- schap onder firma).WPNRnrs. 2741—2745VERZ. GESCHRIFT. III.75, (298-322)Download
Word
PDF
1917Nieuwe jurisprudentie over de  vereeniging zonder rechts persoonlijkheid.WPNRno. 2497.VERZ. GESCHRIFT. III.74, (292-297)Download
Word
PDF
1907Wijziging van statuten.WPNRnrs. 1940 e.v.VERZ. GESCHRIFT. III.73, (274-291)Download
Word
PDF
1906Naamlooze vennootschappen.WPNRnrs.   1923—1924.VERZ. GESCHRIFT. III.72, (265-273)Download
Word
PDF
1906Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.WPNRnrs.1919 e.v.VERZ. GESCHRIFT. III.71, (252-264)Download
Word
PDF
1919Naar aanleiding van het jongste arrest van den Hoogen Raad over de gemeenschap van winst en verlies.WPNRnrs. 2500 en 2600.VERZ. GESCHRIFT. III.70, (245-251)Download
Word
PDF
1910Een opmerking over het inboedel-beding bij huwelijksche voorwaarden.WPNRnr. 2116.VERZ. GESCHRIFT. III.69, (240-244)Download
Word
PDF
1910Vruchtgebruik, fideïcommis enz. en huwelijksgemeenschap. WPNRnr.  2089.VERZ. GESCHRIFT. III.68, (236-239)Download
Word
PDF
1912Handelingen van onbekwamen.WPNRnrs. 2197 e.v.VERZ. GESCHRIFT. III.67, (213-235)Download
Word
PDF
1929Jean Yver, Les contrats dans le très ancien droit Nor­mand. (Boekbespreking)Tijdschrift voor RechtsgeschiedenisIX afl. 3/4.VERZ. GESCHRIFT. III.65, (190-195)Download
Word
PDF
1907De waarde van het Romeinsche recht.
Inaugurele Rede Universiteit van Amsterdam op 7 October 1907.VERZ. GESCHRIFT. III.64, (170-189)Download
Word
PDF
1908Het Nieuwe Zwitsersche Burgerlijk Wetboek.WPNRnrs.  2023 e.v.VERZ. GESCHRIFT. III.63, (114-169)Download
Word
PDF
1906Opmerkingen over intertemporaal privaatrecht naar aanleiding van eenige nieuwe wetten en ontwerpen.WPNR  Nrs. 1896 e.v.VERZ. GESCHRIFT. III.62, (94-113)Download
Word
PDF
1920Spraakverwarring. (Boekbespreking over “Rechtsverfijning, psychologisch juridisch: schets” door  Mr. C.A.I. Hartzfeld)WPNRnr. 2632.VERZ. GESCHRIFT. III.61, (90-93)Download
Word
PDF
1919Een nieuw leerboek.
(Boekbespreking over “Inleiding tot het Burgerlijk Recht" door Mr. J. Ph. Suijling.)
1e stuk. 1e ged.in WPNRnrs. 2584 e.v.VERZ. GESCHRIFT. III.60, (78-89)Download
Word
PDF
1911“Voorloopige" Wetsuitlegging I en II. WPNRnrs. 2304 en 2306.VERZ. GESCHRIFT. III.59, (74-77)Download
Word
PDF
1917Rechtstaal.

WPNRnr. 2458.VERZ. GESCHRIFT. III.58, (69-73)Download
Word
PDF
1911Notariaat en rechtswetenschap.Rede ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Broederschap van Candidaat-Notarissen op 19 Juni 1911 te Amsterdam gehouden.VERZ. GESCHRIFT. III.57, (53-68)Download
Word
PDF
1910De rechtsvorming door het notariaat.WPNRnr. 2088.VERZ. GESCHRIFT. III.56, (48-52)Download
Word
PDF
1938Ons Burgerlijk Wetboek honderd jaar.Rede uitgesproken op 4 October 1938 in de Aula van de Universiteit te Amsterdam.VERZ. GESCHRIFT. III.55, (30-48)Download
Word
PDF
1938De codificatie-gedachte vóór honderd jaar en thans.
Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838—1938, red. Prof. Mr. Paul Scbolten en Prof. Mr. E.M. Meijers.VERZ. GESCHRIFT. III.54, (1-29)Download
Word
PDF
1930Convenances vainquent loi.Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Deel 70. Serie B, no. 7.VERZ. GESCHRIFT. III 66, (196-212)Download
Word
PDF
1917De gewetensvrijheid tegenover den militairen dienstplichtIn de Schakel, 1917, no. 12.VERZ. GESCHRIFT. II. 21. (22 – 30)
1939Redevoering gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche Universiteitsvereeniging op 18 December 1939.Deel 3VERZ. GESCHRIFT. II.53. (343 – 350)
1932Redevoering uitgesproken ter herdenking van het driehonderdjarig bestaan der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 28 Juni 19320VERZ. GESCHRIFT. II.52. (328 – 342)
1924Rede uitgesproken bij de opening der Rechtshoogeschool te Batavia op 28 April 19240VERZ. GESCHRIFT. II.51 (318 – 327)
1941HetGeloof inhetNederlandsche Volksleven.Rede gehouden op 16 Mei 1941 in de Aula der Universiteit van Amsterdam, in de serieDe Nederlandse Geest, georganiseerd door de Contact-commissie der Amsterdamsche Studentenvereenigingen.VERZ. GESCHRIFT. II.50. (302 – 317)
1939De Kerk en het Anti-semitismeIn Woord en Wereld, Sept. 1939.VERZ. GESCHRIFT. II.49. (289 – 301)
1938KerkRede over de reorganisatie der Ned. Herv. Kerk, gehouden ter predikantenvergadering te Utrecht van 27 april 1938.VERZ. GESCHRIFT. II.48. (270 – 288)
1938Het reorganisatie-ontwerp verdedigd.Geschreven in opdracht van het Reorganisatie-Comité der Nederlandsch Hervormde Kerk 1938.VERZ. GESCHRIFT. II.47. (256 – 269)
1937Wat kan de mensch van God kennen?(Uitgave G.F. Callenbach N.V. Nijkerk)Lezing gehouden in 1937 te Utrecht en Amsterdam in een zgn. Universiteitsweek, georganiseerd door de Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging. Verschenen inVier TijdvragenVERZ. GESCHRIFT. II.46. (241 – 255)
1936Het woord Gods in dezen tijd.Rede, gehouden voor de afdeeling Leiden der Nederlansche Christenstudenten Vereeniging op 27 November 1935. In Eltheto, Januari 1936.VERZ. GESCHRIFT. II.45. (223 – 240)
1945Volk en nationalisme.In Vrij Nederland, 25 augustus 1945.VERZ. GESCHRIFT. II.44. (219 – 222)
1940Christelijke vrijheid enNederlanderschap.In Den Vaderlant ghetrouwe,H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1940. Een bundel onuitgesproken redevoeringen in het Concertgebouw van H.B. Wiardi Beckman, B.M. Telders en Paul Scholten, welke op een bijeenkomst te Amsterdam op 14 Sept. 1940 zouden worden uitgesproken. Deze bijeenkomst werd door de bezettende macht verboden.VERZ. GESCHRIFT. II.43 (208 – 218)
1940Vaderland.In Woord en Wereld, 1940, blz 170.VERZ. GESCHRIFT. II.42 (202 – 207)
1939Over den toekomstigen vredeIn Woord en Wereld, 1939, blz 409.VERZ. GESCHRIFT. II.41 (192 – 201)
1939OorlogIn Woord en Wereld, 1939, blz. 325.VERZ. GESCHRIFT. II.40. (184 – 191)
1927Een pleidooi voor ontwapeningIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg.28, no 47.VERZ. GESCHRIFT. II.39. (178 – 183)
1928/29Colijn’sBoekIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/29. No. 12.VERZ. GESCHRIFT. II.38 (173 – 177)
1928/29Het gevaar in IndiëIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/29, no 42.VERZ. GESCHRIFT. II.37. (169 – 172)
1925/26Onze koloniale verantwoordelijkheidIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1925/26, no 6.VERZ. GESCHRIFT. II.36. (166 – 168)
1924Het goed recht der zendingIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1924, no. 44.VERZ. GESCHRIFT. II.35. (162 – 165)
1934L'autorité de l'EtatIn Archives de Philosophie du droit et de Sociologique juridique, Recueil Sirey, 1934, cahier nrs. 3-4 p.141.VERZ. GESCHRIFT. II.34. (149 – 161)
1937Er staat geschreven, er is geschiedIn Christen en Burger, opstellen over de verhouding van Christendom en Staat, 1937.VERZ. GESCHRIFT. II.33. (107 – 148)
1934/35Volkseenheid en haar grondslagIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1934/1935, no. 50.VERZ. GESCHRIFT. II.32. (103 – 106)
1933De eed der leden van de Staten-Generaal.In Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1933, no. 42.VERZ. GESCHRIFT. II.31. (100 – 102)
1933De roep om gezagIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1933, no 50.VERZ. GESCHRIFT. II.30. (97 – 99)
1938Over ons koningschap.In Eltheto, Maandschrift van de N.C.S.V., Augustus 1938.VERZ. GESCHRIFT. II.29. (87 – 96)
1936/37Het Koningschap en de les van Engeland.In Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1936/1937, no.12.VERZ. GESCHRIFT. II.28. (83 – 86)
1923Navijf entwintig jaarIn Onze Eeuw, 1923, afl. 9.VERZ. GESCHRIFT. II.27. (79 – 82)
1924/25Subsidie voor de Olympische SpelenIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1924/25, no. 28.VERZ. GESCHRIFT. II.26. (76 – 78)
1920Terugbliken vooruitzichtIn Onze Eeuw, 1920, afl. 2.VERZ. GESCHRIFT. II.25. (64 – 75)
1916Merkwaardig en verblijdendIn de Schakel, 1916, no. 11.VERZ. GESCHRIFT. II.24. (63)
1918Het Ministerie Cort van der Linden en de volkswil.In Onze Eeuw, 1918, afl 7.VERZ. GESCHRIFT. II.23. (36 – 62)
1928/29De toepassing der DienstweigeringswetIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/1929 no. 16.VERZ. GESCHRIFT. II.22. (31 – 35)
1917De GrondwetsherzieningIn Onze Eeuw, 1917, afl. 2.VERZ. GESCHRIFT. II.20. (9 – 21)
1916Krabbe’s StaatsideeIn de Schakel, 1916, no. 5.VERZ. GESCHRIFT. II.19. (1 – 8)
1946SouvereiniteitNederlandsch manuscript van een lezing, welke Prof. Scholten tijdens zijn voorgenomen verblijf in de Verenigde Staten in 1946 gehouden zou hebben aan de Harvard University, doch welke door zijn overlijden onuitgesproken is gebleven.Deel 2VERZ. GESCHRIFT. I.18. (506 – 521)
1945AfscheidsredeRede uitgesproken ter gelegenheid van het neerleggen van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 25 October 1945.VERZ. GESCHRIFT. I.17. (493 – 505)
1948Over Spel en Ernst in het Recht (H.D. Tjeenk Willink en Zoon N.V. Haarlem)verschijnen, hetgeen eerst is geschied in 1948 onder den titel:Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris Duni MCMXL IIArtikel opgenomen in een bundel, welke aan Prof. Dr. J. Huizinga op zijn zeventigste verjaardag, 7 December 1947, is aangeboden. Door de bezetting kon deze bundel niet in drukVERZ. GESCHRIFT. I.16. (471 – 492)
1942De Structuur der RechtswetenschapMededeeling voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, uitgesproken in de vergadering der Afdeling Letterkunde van 17 Maart 1942.VERZ. GESCHRIFT. I.15. (432 – 470)
1939Evangelie en RechtInWoord en Wereld1939.Mede naar aanleiding van Karl Barth: Rechtfertigung und Recht, Evangelische Buchhandlung Zollikon 1938.VERZ. GESCHRIFT. I.14. (413 – 431)
1935RechtsbeginselenVoordracht voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 1935.VERZ. GESCHRIFT. I.13 (395 – 412)
1935Over den RechtstaatRede op een theologenconferentie in 1935.VERZ. GESCHRIFT. I.12 (382 – 394)
1934Natuurlijke normen in het Positieve Recht(Nijmegen 1933)Boekbeschouwing over de rectorale rede van Prof. Mr. E.J.J. van der Heijdenin Rechtsgeleerd Magazijn 1934, afl. 5, p. 427.VERZ. GESCHRIFT. I.11 (380 – 381)
1934Beginselen van SamenlevingVoordrachten gehouden op uitnodiging van het Leidsch Universiteitsfonds op 24, 31 Januari en 14 Februari 1934.VERZ. GESCHRIFT. I.10 (330 – 379)
1933L’Interprétation de la Loi et la JusticeLezing, gehouden voor de juridische faculteit van de Universiteit van Parijs, onder auspiciën van hetInstitut de Droit comparéop 18 Mei 1933.VERZ. GESCHRIFT. I.9. (318 – 329)
1932Recht en GerechtigheidRede, gehouden ter herdenking van den 300sten verjaardag der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 8 januari 1932, als Rector-Magnificus der Universiteit.VERZ. GESCHRIFT. I.8. (296 – 317)
1927Recht en MoraalInleiding voor de Vereeniging van Wijsbegeerte des Rechts,Handelingen dezer Vereeniging XIII, ook inMensch en Maatschappij1927, p. 259 v.v. en 338 v.v.VERZ. GESCHRIFT. I.7. (282 – 295)
1924Recht en BillijkheidInBeschouwingen over Recht1924.VERZ. GESCHRIFT. I.6. (225 – 281)
1918Gerechtigheid en RechtInde Schakel1918, p. 168 e.v.VERZ. GESCHRIFT. I.5. (216 – 224)
1917Gedachten over Macht en RechtInOnze Eeuw1917, IV, p. 321 e.v. en inBeschouwingen over Recht1924.VERZ. GESCHRIFT. I.4. (188 – 215)
1917Recht en LiefdeInSynthese1917, p. 179 e.v. en inBeschouwingen over Recht1924.VERZ. GESCHRIFT. I.3. (162 – 187)
1915Recht en LevensbeschouwingInSynthese1915, p. 1 e.v. en inBeschouwingen over Recht, 1924.VERZ. GESCHRIFT. I.2. (120-161)
1943/1944Kenmerken van RechtEerste hoofdstuk van een onvoltooid werk,Het Recht van het Recht, manuscript uit de jaren 1943 en 1944.VERZ. GESCHRIFT. I.1. (1-119)
1937,
1938,
1941
Toetsing vereenigingsbesluitenNJ1937—943,
1938—996, 1076,
1941—528
VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Handelingen in strijd met stichtingsdoelWPNR2788VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1939Het Reglement voor de Ned. Herv. Kerk van 1816NJ1939—763VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Art. 1374 B.W. en de statuten der N.V.WPNR2801VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Uitoefening lidmaatschapsrechtenWPNR2403VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1930Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheidWPNR,
NJ
2142,
1930—513
VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Meerderheid van stemmenWPNR2593VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1930Lidmaatschapsverplichtingen en goede trouwNJ1930—1316VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1930Betwisting statutenwijzigingNJ1930—113, 653VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1926Pensioenregeling door vereeniging van werkgeversNJ1926—783VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1931Aansprakelijkheid zedelijk lichaam yoor onrecht­matige daadNJ1931—401VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1939Rechtspersoonlijkheid van KerkgenootschappenNJ1939—247VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Wijziging van statutenWPNR1984, 2143VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1937Rechten in KerkgenootschapNJ1937-450VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1940Fraus legis in het vereenigingsrechtNJ1940—968VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1937Oud - Vaderlandsch stichtingsrechtNJ1937—1020VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1926StichtingenWPNR,
NJ
2767 vv.,
1926—522
VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1935Aantasting van onregelmatig vereenigingsbesluitNJ1935—701VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid optre­dend als lid van andere corporatieWPNR2176VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Stemrecht en vertegenwoordigingWPNR2807VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Contracten van vereenigingen zonder rechtsper­soonlijkheidWPNR1960VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1933Aansprakelijkheid rechtspersoon-orgaan voor on­rechtmatige daadNJ1933—596VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1929Goede trouw in de verhouding lid-corporatieNJ1929—79VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Internationaal vereenigingsrechtWPNR2161VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Gebreken in de toestemming bij oprichting N.V.'sWPNR2015VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1937Werkelijk verblijf van rechtspersonenNJ1937—572VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
Hoofdelijke aansprakelijkheid van leden van cor­poratieWPNR2427, 2428VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1941Uitlegging van statutenNJ1941—925VEREENIGING EN RECHTSPERSOON
1926,
1939
Zaak waarnemingNJ1926—583.,
1939—936
VERBINTENIS UIT DE WET
1926,
1933,
1937,
1938
Natuurlijke verbintenisNJ1926—781,
1933—384,
1937—1108,
1938—323
VERBINTENIS UIT DE WET
1936Tusschen natuurlijke verbintenis en schenkingNJ1936—160VERBINTENIS UIT DE WET
1935Beslag en zaakwaarnemingNJ1935—1463VERBINTENIS UIT DE WET
1933Condictio indebiti wegens onzedelijke oorzaakNJ1933—812VERBINTENIS UIT DE WET
1941Gevolg van voldoening aan natuurlijke ver­bintenisNJ1941—61VERBINTENIS UIT DE WET
1937Het vermoeden van betaling van art. 1430 B. W.NJ1937—97VERBINTENIS
1931Verhaalsaansprakelijkheid van wortelvaste vruch­tenNJ1931—17VERBINTENIS
1938KwijtscheldingNJ1938—377VERBINTENIS
Stilzwijgende delegatie?WPNR1970VERBINTENIS
1926Mede-aansprakelijkhetdNJ1926—161VERBINTENIS
1938Cessie en compensatieNJ1938—1011VERBINTENIS
1929Compensatie en retentieNJB1929—1378VERBINTENIS
1935Stuiting der verjaringNJ1935—1279VERBINTENIS
1941Rechten derde pandgever ex art. 14383 B. W.NJ1941—728VERBINTENIS
1930Compensatie- en liquidatie-accoordNJ1930—1545VERBINTENIS
1941Gevolgen van ontbinding van schuldvernieuwings-overeenkomst NJ1941—2VERBINTENIS
1926,
1928
Verplichting van gelaedeerde tot beperking der schadeNJ1926—837,
1928—329
VERBINTENIS
1942CompensatieWPNR,
NJ
2788, 2790,
1942—152
VERBINTENIS
1933Vernietigingstermijn voor handelingen van on-bekwamen NJ1933—796VERBINTENIS
1938Het gebruik als rechtsbronNJ1938—950VERBINTENIS
1937Compensatie en faillissementNJ1937—1179VERBINTENIS
Hypotheek en subrogatieWPNR2727VERBINTENIS
1932Aanbod van betaling met consignatieNJ1932—85VERBINTENIS
1926Wanprestatie en onrechtmatige daadNJ1926—1052VERBINTENIS
1941Toerekenbare schijnNJ1941—191VERBINTENIS
1930Verandering van wetgeving in het tuchtrechtNJ1930—167TUCHTRECHT
1927Schorsing van advocaat-procureur met publicatie, in dagbladNJ1927—275TUCHTRECHT
1927Schorsing van advocaat-procureur met mededee-, ling aan leden der OrdeNJ1927—1051TUCHTRECHT
1935Overeenkomst omtrent advocaten-honorariumNJ1935—114TUCHTRECHT
Diefstal van electriciteitWPNR2693, 2698 STRAFRECHT
1929Giessen-NieuwkerkAlg. Weekbl. v. Chris-, tend. en Cultuur1929/30 no. 2STRAFRECHT
1926/7Sacco en VanzettiAlg. Weekbl. v. Chris-, tend. en Cultuur1926/7 no. 44STRAFRECHT
1920Boekbespr.: Mott Osborne: Gevangenis en samenlevingOnze Eeuw1920, IV, blz. 134STRAFRECHT
Boekbespr.: Nierstrasz: Beschouwingen over de verhouding tusschen volk, volksvertegenwoordiging en regee­ringOnze Eeuw1917, II, blz., 463STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1916De eedskwestieDe Schakel1916, blz. 10STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1927Gemeentelijke, huurverordeningenGem.-Bestuur1927, blz. 117 w.STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1919Boekbespr.: Tutein Noltenius: Referen­dum en initiatiefOnze Eeuw1919, IV, blz. 252STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1916De eedswet in de practijkDe Schakel1916, blz. 186STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1918Boekbespr.: des Amorie van der Hoe­ven: Óver het wezen der Godsdienst en hare betrekking tot het StaatsregtOnze Eeuw1918, III, blz. 375STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1916Het eeds-ontwerp in de Tweede KamerDe Schakel1916, blz. 42STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1922Klein werkOnze Eeuw, 1922, I, blz., 98STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1921,
1923
Boekbespr.: De Savornin Lohman: Ver­zamelde OpstellenOnze Eeuw, 1921, II, blz. 125,
1923, IV, blz. 119
STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1937De rente van art. 54h OnteigeningswetNJ1937—1066STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1930,
1931,
1941
Vergoedingsrecht voor gebruik publiek domein OnteigeningNJ1930—1580,
1931—1613.
1941—644
STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1925,
1936
Art. 120 (113 O) Gemeentewet BouwvergunningNJ1925—323 ,
1936-424
STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1938Onteigening en schadeloosstellingNJ1938—708STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1916De beteekenis der Grondwetsherziening en het incident NierstraszDe Schakel1916, blz. 18STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHT
1919Boekbespr.: Lamberts Hurrelbrinck: De wetgeving der Twaalf Tafelen in het licht van den Romeinschen Godsdienst. Onze Eeuw1919 IV blz. 252RECHTSGESCHIEDENIS.
1923Boekbespr.: de Blécourt: Kort begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht. Onze Eeuw1923 II blz. 236RECHTSGESCHIEDENIS.
1920Boekbespr.: Pandecten van het Adat-recht. Onze Eeuw1920 IV blz. 386RECHT VAN DE OVERZEESCHE GEBIEDEN.
1939Rekening en verantwoordingNJ1939—935PROCESRECHT
1929Werking van constitutieve vonnissenNJ1929—257PROCESRECHT
1928,
1929,
1930
Gebondenheid aan interlocutoirNJ1928—574,
1929—869, 1233,
1930—794, 798
PROCESRECHT
1936Niet-oproeping in cassatie van medeverweerdersNJ1936—1049PROCESRECHT
1941Zich refereerenNJ1941—11PROCESRECHT
1935Alimentatieprocedure in appèl en cassatieNJ1935—822, 1410PROCESRECHT
1928Voorloopig getuigenverhoorNJ1928—331PROCESRECHT
1938Competentie in scheidingsproceduresNJ1938—210PROCESRECHT
1928Appèl van conventie en gewijsde in reconventieNJ1928—892PROCESRECHT
1937Oud-Vaderlandsch recht in cassatieNJ1937—1020PROCESRECHT
1930,
1934
Samenhang conventie en reconventieNJ1930—733,
1934—594
PROCESRECHT
1934Oneenigheid oiw overeengekomen arbitrageNJ1934—802PROCESRECHT
1939Niet-oproeping van alle ip. in appèlNJ1939—714PROCESRECHT
1932Incidenteel beroep tegen te laat ingesteld prin­cipaal beroepNJ1932—1520PROCESRECHT
1934Verzet door minderjarige tegen verstekvonnisNJ1934—804PROCESRECHT
1935Incidenteel hooger beroep van beschikkingenNJ1935—819PROCESRECHT
1928Individualiseering der vorderingNJ1928—756PROCESRECHT
1927Ontvankelijkheid en toewijsbaarheid der vorderingNJ1927—499PROCESRECHT
1936Scheidingsvordering in conv. en reconvNJ1936—450PROCESRECHT
1930Hooger beroep van arbitrale uitspraakNJ1930—1190PROCESRECHT
1929,
1940
Omvang van het hooger beroepNJ1929—150,
1940—24
PROCESRECHT
1931Processueele beteehenis van verzet tegen dwang­bevelNJ1931—1345PROCESRECHT
1933,
1935,
1936
Interlocutoir en appèlNJ1933—1370,
1935—72,
1936—4
PROCESRECHT
1936Novum in cassatieNJ1926—45, 1936—243PROCESRECHT
1939Jus curia novitNJ1939—919PROCESRECHT
1931Novum bij pleidooi in hooger beroepNJ1931—1385PROCESRECHT
1927De gefailleerde als getuigeNJ1927—93PROCESRECHT
1933Buitenlandsche arbitrale uitspraakNJ1933—110PROCESRECHT
1934,
1941
Appèl van presidiale echtscheidingsbeschikkingNJ1934—1288,
1941—441
PROCESRECHT
1935Motiveering van beschikkingenNJ1935—72PROCESRECHT
1927,
1937
Motiveering der uitspraakNJ1927—1114,
1937—243
PROCESRECHT
1932Mogelijkheid van cassatieNJ1932-491PROCESRECHT
1931,
1933
Appèl van request-beschikkingenNJ1931—548,
1933—487, 1637, 2006
PROCESRECHT
1937Toepasselijkheid van valschheidsproceduceNJ1937—942PROCESRECHT
1934Buitenlandsch recht in cassatieNJ1934—530, 537PROCESRECHT
1928Cassatie in het belang der wet tegen niet in, hoogste ressort gewezen uitspraakNJ1928—942PROCESRECHT
1933Cassatie en request-civielNJ1933—400PROCESRECHT
1926TusschenvonnissenNJ1926—816PROCESRECHT
1930Cassatie in het belang der wetNJ1930—633PROCESRECHT
1931Lijdelijkheid en actie-systeemNJ1931—788PROCESRECHT
1942Praeparatoire vonnissenNJ1942—35PROCESRECHT
1940Uitvoerbaarverklaring bij voorraadNJ1940—351PROCESRECHT
1939Proc ssueel karakter van het pleidooiNJ1939—1012, 1044PROCESRECHT
1926,
1931
Kracht van gewijsdeNJ1926-1060,1064,
1931—17
PROCESRECHT
1939Vanwaardeverklaring en competentieNJ1939—569PROCESRECHT
1927Noodeloos veroorzaakte kostenNJ1927—690PROCESRECHT
1929Kosten-veroordeeling bij beschikking op verzoek­schriftNJ1929—1686PROCESRECHT
1934,
1935
Verandering van eischNJ1934—1300,
1935-1461,
PROCESRECHT
1928Overschrijding van rechtsmachtNJ1928—574PROCESRECHT
1926Niet-overgelegd procesverbaal van getuigen-ver-, hoorNJ1926—361PROCESRECHT
1930Algemeene rechtsbeginselen in cassatieNJ1930—1321PROCESRECHT
1941Volkenrecht in cassatieNJ1941—923PROCESRECHT
1926Ontkentenis van gerechtelijke verrichtingenNJ1926—663PROCESRECHT
Bezuiniging bij de rechterlijke machtWPNR2753, 2757PROCESRECHT
1927Formuleering der grieven in cassatieNJ1927-401PROCESRECHT
1941Decisoire eed in scheidingsgedingenNJ1941—519PROCESRECHT
1929RechtsweigeringNJ1929—879, 894PROCESRECHT
1929,
1935
Aanvulling rechtsgronden in cassatieNJ1929—1381,
1935—130, 1248
PROCESRECHT
1941Devolutieve kracht van het appèlNJ1941—508PROCESRECHT
1941Duidelijke en bepaalde conclusieNJ1941—425PROCESRECHT
1942Het rechtsvorderingstractaat in den oorlogNJ1942—23PROCESRECHT
1936,
1939
Beoordeeling van overeenkomst in request-procedureNJ1936—841,
1939—345
PROCESRECHT
1928Bevoegdheid en ontvankelijkheid i.g.v. overeen­komst tot adieering van KantonrechterNJ1928—1485PROCESRECHT
1939Onregelmatig appèl en schorsende krachtNJ1939—396PROCESRECHT
1934Passeering bewijs-aanbodNJ1934—1292PROCESRECHT
1940DwangsomNJ1940—1127PROCESRECHT
1934Dwangsom en rechtsverwerhingNJ1934—1240PROCESRECHT
Wijze van procedeeren voor den KantonrechterWPNR2248, 2249PROCESRECHT
Boekbespr.: Nolen: Handl. voor ArbitersWPNR2782PROCESRECHT
1941Recht en feit in cassatieNJ1941—930PROCESRECHT
1939Aantasting arbitrale uitspraakNJ1939—495PROCESRECHT
1942RangregelingNJ1942—152PROCESRECHT
1936Exceptie van verknochtheidNJ1936-469PROCESRECHT
1926Executie van vonnis tegen pseudo-procespartijNJ1926—1055PROCESRECHT
1937De H. R. als appèl-rechterNJ1937—980PROCESRECHT
1934Verwijzing na cassatieNJ1927—1146, 1934—1233PROCESRECHT
1929RevisieNJ1929—376PROCESRECHT
1936Waarheidsplicht en request-civielNJ1936—1014PROCESRECHT
1927Competentie van KantonrechterNJ1927—80PROCESRECHT
1928Ambtshalve vernietiging in cassatieNJ1928—1219PROCESRECHT
1928Bewijs van bevoegdheid van exploiteerenden deurwaarderNJ1928—554PROCESRECHT
1934Formuleering van vonnissenWPNR
WPNR
NJ,
1717,
2198, 2334
1934—1291
PROCESRECHT
Schadevergoeding als dwangmiddel bij veroordeeling tot nakomingWPNR1931 vv.,
2185
PROCESRECHT
1927Eisch en weer in hooger beroepNJ1927—1109PROCESRECHT
1932Bezitsgeschil en kort gedingNJ1932—488PROCESRECHT
1928Voorwaardelijke eisch in reconventieNJ1928—559PROCESRECHT
1933Bevoegdheid van scheidsliedenNJ1933—867PROCESRECHT
1938Dwangsom zonder voorafgaande overtredingNJ1938—948PROCESRECHT
1932Bevoegdheidsgeschillen en rechtszekerheidNJ1932—1278PROCESRECHT
1930Dagvaarding door rechtspersoonNJ1930—1193PROCESRECHT
1926,
1935
De acte als executoriale titelNJ1926—559,
1935—500
PROCESRECHT
1931Buitenlandsche vonnissenNJ1931—895PROCESRECHT
1932Reorganisatie van de rechterlijke macht?NJ1932—553PROCESRECHT
1941BerustingNJ1928—566., 1940-649, 1941-8351940PROCESRECHT
1938Conventie en reconventie in appèlNJ1938—2PROCESRECHT
1938Wederzijdsche echtscheiding en appèlNJ1938—3PROCESRECHT
1936Competentie en deelbaarheidNJ1936—375PROCESRECHT
1928Competentie en openbare ordeNJ1928—272PROCESRECHT
1929Onvoldoende motiveering en cassatiemiddelNJ1929—761PROCESRECHT
1938Beslag en schijn-acteNJ1938—505PROCESRECHT
1933Beslag op goederen bestemd voor den openbaren dienstNJB1933—205PROCESRECHT
1933EedsformulierNJ1933—278PROCESRECHT
1928Gedekt verweerNJ1928—700PROCESRECHT
1940Vernietiging van arbitrale uitspraakNJ1940—1127PROCESRECHT
Rechten van meerderjarig-gewordene tegen ex-voogd. WPNR2140WPNR2140PERSONENRECHT.
Verplichtingen van toezienden voogd. WPNR2015PERSONENRECHT.
1927Benoeming provisioneel bewindvoerder over krankz.NJ1927-32PERSONENRECHT.
Verblijf van voogd in Ned.-Indië. WPNR2599PERSONENRECHT.
Verklaring van benoemden voogd volgens art.387a B. W.  WPNR1962, 1964WPNR1962, 1964PERSONENRECHT.
Verlies ingezetenschap van toezienden vooWPNR2017, 2064PERSONENRECHT.
Verlies van Nederlanderschap. WPNR2492PERSONENRECHT.
Afstand van gemeenschap door vader-voogd. WPNR2492, 2494, 2497PERSONENRECHT.
1941Rechtspositie krankzinnigen vóór curateele. NJ1941-756NJ1941-756PERSONENRECHT.
1926Huwelijkstoestemming i.g.v. curateele wegens zwakheid van vermogens. NJ1926-621PERSONENRECHT.
1930Opheffing hypotheek van minderjarigen  WPNR 2201, NJ1930-1419NJ1930-1419PERSONENRECHT.
1928Bevoegdheden provisioneel bewindvoerder. WPNR
NJ
2170
1928-49
PERSONENRECHT.
1935Voogdij en huwelijkNJ1935-1412PERSONENRECHT.
Strekking van art. 397 B. W.  WPNR1943PERSONENRECHT.
1936Nationaliteit van natuurlijke kinderen.NJ1936-1013PERSONENRECHT.
1930Domicilie van schipper en schepeling. NJ1930-90PERSONENRECHT.
1935Nationaliteit van kinderen eener met Nederlander gehuwde vreemdelinge.NJ1935-171PERSONENRECHT.
1930,
1939,
1941
Art. 415 B. W. NJ1930-1662,
1939-1037,
1941-942
PERSONENRECHT.
Doorhaling voogdij-hypotheek. WPNR2004, 2132PERSONENRECHT.
Nietigheid benoeming van toezienden voogd. WPNR2188, 2196PERSONENRECHT.
Geldigheid vin handelingen door ten overvloede benoemden bewindvoerder voor afwezigeWPNR2060-2662PERSONENRECHT.
1936Art. 451 B.W. NJ1936-771PERSONENRECHT.
1936Echtscheidingsvordering door vrouw (curatrice)tegen ondet curateele gestelden man. NJ1936-393PERSONENRECHT.
1937Criterium van verandering van woonplaats. NJ1937-1097PERSONENRECHT.
Plaatsing in buitenl. krankz.gesticht en bekwaamheid. WPNR2170WPNR2170PERSONENRECHT.
Idem  WPNR2140, 2148PERSONENRECHT.
1941Erkenning in de wet op het Nederlanderschap art. 1.NJ1941-201PERSONENRECHT.
1941Causaliteit bij wanprestatieNJ1941—425OVEREENKOMST
1933De Staat als partij in overeenkomstNJ1933-1333OVEREENKOMST
1941Borgtocht en goede trouwNJNJ1941—508OVEREENKOMST
Geldigheid huwelijks-makelaardijWPNR1965OVEREENKOMST
1940Beroep op nietigheid als exceptie of als zelf­standige vorderingNJ1940- 971OVEREENKOMST
1927,
1929,
1930,
1937,
1939
Uitlegging van overeenkomstenWPNR,
NJ
2241,
1927—434, 1092,
1929—1252, 1492,
1930—1516,
1937—979,
1939—353
OVEREENKOMST
Zakelijke lastenWPNR2145OVEREENKOMST
Boekbespr.: Wittewaal: De oorzaak bij de overeenkomstWPNR1853OVEREENKOMST
Geldigheid overeenkomst ingaande na doodeWPNR2243, 2245. 2249., 2285, 2306OVEREENKOMST
Stilzwijgende wilsovereenstemmingWPNR1990, 1992OVEREENKOMST
Zakelijke werking van ontbinding ex art. 1302B. W.WPNR2562OVEREENKOMST
1937Verplichting tot schade-beperking door schuld-eischer i.g.v. wanprestatieNJ1937—435OVEREENKOMST
1932Gebruik en aanvullend rechtNJ1932—1616OVEREENKOMST
1926Goede trouw en billijkheidNJ1926—444OVEREENKOMST
1927Dwaling en wanprestatieNJ1927-1141OVEREENKOMST
1932Wederkeerige overeenkomstNJ1932-1672OVEREENKOMST
1939Oorzaak der overeenkomstNJ1927—1204, 1930—1254, 1939—303, 495OVEREENKOMST
Acceptatie en opzegging van overeenkomstWPNR2512OVEREENKOMST
1927Dwaling en bedrog en onsplitsbaarheidNJ1927-1140OVEREENKOMST
1926Exceptie van minderjarigheidNJ1926--560OVEREENKOMST
1935Nietig-verklaring van door pseudo-ongehuwde vrouw aangegane overeenkomstNJ1935—835OVEREENKOMST
1938Zich sterk makenNJ1938-1094OVEREENKOMST
1937Beding over nog niet opengevallen nalatenschapNJ1937- 979OVEREENKOMST
1927,
1937
IngebrekestellingNJ1927—1095,
1937—435
OVEREENKOMST
1926Reëele contracten en vóór-overeenkomstenNJ1926-1109OVEREENKOMST
Vordering ex art. 1302 B. W. i.g.v. faillissementWPNR2574OVEREENKOMST
Afstand van het recht op ontbinding ex art.1302 B.WWPNR2261OVEREENKOMST
1941Uitlatingen omtrent concurrentNJ1941—660ONRECHTMATIGE DAAD
1939Onrechtmatigheid — schuld — risicoNJ1939—874ONRECHTMATIGE DAAD
Aansprakelijkheid ex art. 1405WPNR2158ONRECHTMATIGE DAAD
De aansprakelijkheid van den vervoer­der bij personenvervoerWPNR2973ONRECHTMATIGE DAAD
Art. 1 Spoorwegwet 1875WPNR1997ONRECHTMATIGE DAAD
1931SchutznormNJ1931—1306ONRECHTMATIGE DAAD
1913Boekbespr.: Drucker: Onrechtmatige daadRM1913 blz. 614ONRECHTMATIGE DAAD
1938,
1939
Onrechtmatige overheidsdaadWPNR,
NJ
2554,
1938—1050,
1939—536
ONRECHTMATIGE DAAD
1936,
1937,
1938,
1941
Misbruik van rechtNJ1936—415,
1937—639,
1938—353,
1941—109
ONRECHTMATIGE DAAD
1932Herstel als schadevergoedingNJ1932—1334ONRECHTMATIGE DAAD
1928Persoonlijke aansprakelijkheid van organenNJ1928—369ONRECHTMATIGE DAAD
1926Pluraliteit van dadersNJ1926—161ONRECHTMATIGE DAAD
Schadevergoeding buiten schuldWPNR2772ONRECHTMATIGE DAAD
1933Art. 1416 (O) B. W.NJ1933—1273ONRECHTMATIGE DAAD
1928,
1930
Aansprakelijkheid van notarisNJ1928—1417,
1930—489
ONRECHTMATIGE DAAD
1939HinderNJ1939—932ONRECHTMATIGE DAAD
1929,
1932
Causaal verbandNJ1929—911,
1932—162
ONRECHTMATIGE DAAD
1939Verzekering en alimentatie-vergoeding ex art., 1406 B. W. NJ1939—1010ONRECHTMATIGE DAAD
1937Aansprakelijkheid van onderwijzersNJ1937-451ONRECHTMATIGE DAAD
1936BoycottNJ1936—350ONRECHTMATIGE DAAD
1937Aansprakelijkheid van den StaatNJ1937—573ONRECHTMATIGE DAAD
1930Maatschappelijke zorgvuldigheidNJ1930—935ONRECHTMATIGE DAAD
1940WerkloozensteunNJ1940—52MAATSCHAPPELIJK RECHT
1940Verhaal armenzorgNJ1940—53MAATSCHAPPELIJK RECHT
CrematieWPNR2424MAATSCHAPPELIJK RECHT
1938Paterniteitsactie in het IPRNJ1913—895., 1938—989INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
1939Internationaal bewijsrechtNJ1939—122INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
1936Huivelijksbetetselen t.a.v. vreemdelingenNJ1936—1013INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
1937AlgemeenNJ1937—661INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
1927Toepasselijk recht t.a.v. overeenkomst in buiten­ land geslotenNJ1927—1113INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
1927Orderbiljet en avalNJ1927—1087, 1089HANDELSRECHT
Recht op handelsnaam (vóór 1921)WPNR2078HANDELSRECHT
1937Het rechtskarakter der v. o. f.WPNR,
NJ
3029,
1937—640
HANDELSRECHT
Boekbespr.: Wolfsbergen: De nationali­teit der N.V.WPNR3076HANDELSRECHT
Boekbespr.: Molengraaf f: LeiddraadWPNR2401, 2628 HANDELSRECHT
Beding van rentevergoeding voor inbreng in v. o. f.WPNR2392HANDELSRECHT
1927,
1930
Faillissement der V. o. f.NJ1927—726,
1930—630
HANDELSRECHT
1933Aanvang bestaan N. VNJ1933—12HANDELSRECHT
1929,
1933
VolstortingsplichtNJ1929—841,
1933—188
HANDELSRECHT
1927Aansprakelijkheid van vervoerderNJ1927—78HANDELSRECHT
1939Vereffening van N. V.NJ1939—933HANDELSRECHT
1928Inbreng van vordering in v. o. f.NJ1928—1419HANDELSRECHT
1928Nietigheid statutenwijziging van N. V.NJ1928—1375HANDELSRECHT
1928Bewijs lidmaatschap van coöperatieve vereenigingNJ1928—1250HANDELSRECHT
1934Beperking handelingsbevoegdheid N. V.en bescherming van derden b. fNJ1934—674HANDELSRECHT
1928Dwaling bij besluit tot statutenwijziging van, coöperatieve vereenigingNJ1928—1631HANDELSRECHT
1928,
1937
Rechtskarakter commanditaire vennootschapWPNR,
NJ
2202, 2203,
1928—1225,
1937—586
HANDELSRECHT
Verhouding verzekerde tot verzekeringsmij.-in-liquidatieWPNR2195HANDELSRECHT
Nieuwe geschriften over het wetsont­werp op de naamlooze vennootschapWPNR2966HANDELSRECHT
Continuatie van v. o. f. met erfgenamen van, vennootWPNR2563, 2567HANDELSRECHT
Rechten commanditairen vennootWPNR2903HANDELSRECHT
1926Overdracht van handelsnaamNJ1926—3477HANDELSRECHT
1940Eenmans-N. V.WPNR,
NJ
2054,
1940—76
HANDELSRECHT
Rechtskaraktcr levensverzekeringWPNR2238HANDELSRECHT
1935Deskundigen-taxatie (art. 288 K.) en bindend adviesNJ1935—174HANDELSRECHT
Omzetting van een coöperatieve ver­eeniging in een N.V.WPNR2712HANDELSRECHT
1927Rechtskarakter couponNJ1927—692HANDELSRECHT
1936MakelaarsprovisieNJ1936-^449HANDELSRECHT
Rechtspositie inbreng bij v. o. f.WPNR2445HANDELSRECHT
Inbreng van eigen aandeden door N. VWPNR2334HANDELSRECHT
Rechtskarakter commanditaire vennootschap op, aandedenWPNR2721HANDELSRECHT
1937V. o. f. als lid van maatschapNJ1937—1HANDELSRECHT
Herleving verstreken N. V.WPNR2725-2729HANDELSRECHT
1936Rechtskarakter verzekeringspremieNJ1936—991HANDELSRECHT
1936V. o. f. en merkenwetNJ1936-425HANDELSRECHT
Boekbespr:Polak: HandboekWPNR2447, 2700, 3450HANDELSRECHT
1939HandetsnaamwetNJ1939—345HANDELSRECHT
Aanstelling procuratiehouder in N. V.WPNR2806HANDELSRECHT
Rente en kosten bij wisselprotestWPNR2702HANDELSRECHT
Inschrijvingsplicht in het HandelsregisterWPNR2674HANDELSRECHT
Commanditaire vennootschap en geldleening met, winstaandeelWPNR2783HANDELSRECHT
1941Art. 75e K.NJ1941—62HANDELSRECHT
1938Verzoening.  NJ1938-1082NJ1938-1082FAMILIERECHT.
1941Decisoire eed in scheidingsgeding. NJ1941-519FAMILIERECHT.
Bevoordeeling door gemeenschap in tweede huwelijk. Antwoord aan Prof. Hamaker. WPNR2130WPNR2130FAMILIERECHT.
Het alimentatieproces.WPNR2174FAMILIERECHT.
1939Aanvechting van afstand van gemeenschap. NJ1939-337FAMILIERECHT.
1930,
1936,
1939
Droit de visiteNJ1930-382,
1936-946,
1939-948
FAMILIERECHT.
1926Recht der vrouw op onderhoud.  NJ1926-337NJ1926-337FAMILIERECHT.
1927,
1930
Bewijskracht huwelijksche voorwaarden t. a. v. aanbrengst door vrouw. NJ1927-668,
1930-1326
FAMILIERECHT.
1927Bewijslast bij alimentatievorderingen.  NJ1927-751FAMILIERECHT.
Zwagerschap. WPNR2172WPNR2172FAMILIERECHT.
1938Echtscheiding en onderhoud.  NJ1938-681FAMILIERECHT.
1930Echtscheiding in conv. en reconv. NJ1930-770.FAMILIERECHT.
1933Kwaadwillige verlating. NJ1933- 1624FAMILIERECHT.
1937Trouwbeloften-breuk.  NJ1937-477NJ1937-477FAMILIERECHT.
1939Levensonderhoud i.g.v. scheiding van tafel en bed, gevolgd door echtscheiding.  NJ1939-337FAMILIERECHT.
1941Uitqelokt overspel.  NJ1941-479NJ1941-479FAMILIERECHT.
Afstand der gemeenschap van winst en verlies. WPNR2495,2498,2500,2507, 2509, 2513, 2515FAMILIERECHT.
Eigen beheer van vrouw en bijstand/machtiging door man WPNR2424FAMILIERECHT.
Wijziging huw. vermogensrecht bij scheidingsregeling volgens art. 292 B. W. WPNR2356FAMILIERECHT.
Vruchtgenot en curateeleWPNR2142FAMILIERECHT.
Getrouwde vrouw als commissaresse van N.V. WPNR2649, 2653, 2658FAMILIERECHT.
Beschikkings-bevoegdheid van man t. a. v. gemeenschapsgoederen. WPNR1982, 1983, 2223FAMILIERECHT.
Machtiging en bekrachtiging WPNR2943FAMILIERECHT.
1926Erkenning van natuurlijk kind en vaderschapsactie. NJ1926-344FAMILIERECHT.
1941Processueele alimentatie door vrouw aan man.  NJ1941-218NJ1941-218FAMILIERECHT.
1929Terugwerkende kracht van wijziging onderhoudsverplichting. NJ1929-314FAMILIERECHT.
1940Beschikkings-bevoegdheid van man over goederen van de vrouw.NJ1940-873FAMILIERECHT.
1936Termijn voor rechtsvordering tot ontkenning van wettigheid. NJ1936-394FAMILIERECHT.
1936,
1938
Alimentatie door ex-schoonzoon. NJ1936-936,
1938-518
FAMILIERECHT.
1939Alimentatie en overheidssteun .NJ1939-819FAMILIERECHT.
1936Art. 2702  B. W. NJ1936-161FAMILIERECHT.
1929Aansprakelijkheid voor huishoudelijke uitgaven. WPNR
NJ
2070vv., 2083, 2082,
1929-589, 730
FAMILIERECHT.
1929Familieverhoor en openbare orde. NJ1929-1236FAMILIERECHT.
1936Alimentatie voor minderjarige kinderen. NJ1936-393FAMILIERECHT.
1933Aansprakelijkheid der gemeenschap voor handelingen van de vrouw.  NJ1933-796FAMILIERECHT.
1934Voeging door vrouw in geding door man gevoerdNJ1934-1703FAMILIERECHT.
Verdeeling nalatenschap i.g.v. tweede huwelijk. Inbreng WPNR2121, 2123FAMILIERECHT.
Gemeenschap van vrucht en inkomsten.  WPNR2146FAMILIERECHT.
1936Recht op vermelding overspel-medeplichtige in echtscheidings-vonnis.  NJ1936-962NJ1936-962FAMILIERECHT.
Omvang ouderlijk vruchtgenot. WPNR2932, 2938FAMILIERECHT.
1939Proces-bijstand en –machtiging.  NJ1939-1043NJ1939-1043FAMILIERECHT.
Gemeenschap en curateele.WPNR2940FAMILIERECHT.
1931Betwisting van eigen erkenning. NJ1931-96FAMILIERECHT.
1931Ontkenning wettigheid (naschrift). NJB1931-83NJB1931-83FAMILIERECHT.
Termijn van art. 188 B. W. WPNR2151FAMILIERECHT.
1931Oproeping moeder in ontkenningsprocedure.  NJ 1931-1300, NJB1931-605NJB1931-605FAMILIERECHT.
Erkenning door 18-jarige. WPNR2187, 2188FAMILIERECHT.
Vorderingen der gemeenschap. WPNR2099, 2102FAMILIERECHT.
Ter beschikking van den man in art. 201 B. W.  WPNR2128FAMILIERECHT.
1926,
1939
Contractueele echtscheidingsregeling.  NJ1926-1257,
1939-94
FAMILIERECHT.
1940Positie van moeder in ontkenningsprocedure.  NJ1940-342NJ1940-342FAMILIERECHT.
1929Herstel in de ouderlijke macht en voogdij. NJ1929-277, 280FAMILIERECHT.
1934Afkoop en wijziging van alimentatie-verplichting . NJ1934-914FAMILIERECHT.
1930,
1934
Het ,,inkomen" van de alimentatieplichtige. NJ1930-273, 1250,
1934-98
FAMILIERECHT.
1935Vererfbaarheid van paterniteitsverplichtingen. NJ1935-893FAMILIERECHT.
Gemachtigde van getrouwde vrouw. WPNR2747FAMILIERECHT.
Implicite-erkenning van natuurlijk kind? WPNR2408FAMILIERECHT.
Verdeeling gemeenschap van winst en verlies.  WPNR2093FAMILIERECHT.
1933Werking huwelijksche voorwaarden tegenover derden. NJ1933-1336FAMILIERECHT.
1933Oprichting N.V. door in gemeenschap gehuwde vrouw.  NJ1933-386NJ1933-386FAMILIERECHT.
Mondelinge machtiging ex art. 163 B. W. ? WPNR2452, 2454FAMILIERECHT.
1939Rechtskarakter der alimentatieplicht (terugwerkende kracht).  NJ1933-800, 819, 1939-780NJ1933-800, 819, 1939-780FAMILIERECHT.
1936Afkoop alimentatie-ver plichting. NJ1936-243FAMILIERECHT.
1932Alimentatie-overeenkomsten.  NJ1932-286, 629, 1253NJ1932-286, 629, 1253FAMILIERECHT.
Bevoegdheden getrouwde vrouw met recht van beheer. WPNR1958, 2149WPNR1958, 2149FAMILIERECHT.
1933Overspel na dagvaarding.  NJ1933-278NJ1933-278FAMILIERECHT.
1935Gevolgen van huwelijkssluiting.NJ1935-707FAMILIERECHT.
1937Werkingssfeer van art. 169 B. W. NJ1937-177FAMILIERECHT.
1931Ontkenning wettigheid i.g.v. overspel.  NJ1931-1299NJ1931-1299FAMILIERECHT.
Rechterlijke machtiging aan vrouw (curatrice) van curandus. WPNR2049WPNR2049FAMILIERECHT.
Getrouwde vrouw als aandeelhoudster in N.V. WPNR2097, 2405FAMILIERECHT.
Inschrijving echtscheidings-vonnis bij onbekendewoonplaats van den man.WPNR2290FAMILIERECHT.
Aanteekeningen huwelijksgoederen-recht.WPNR2119, 2138FAMILIERECHT.
Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden (naschrift). WPNR3403FAMILIERECHT.
1933Scheiding en deeling der gemeenschap van vruchten en inkomsten.  NJ1933-170FAMILIERECHT.
Onderhoud en opvoeding van het minderjarige kind en ouderlijk vruchtgenot. WPNR2946, 2962FAMILIERECHT.
1934Onderhoudsvordering na uitspraak der echtscheiding. NJ1934-912FAMILIERECHT.
Tijdstip ontbinding der gemeenschap bij scheiding van tafel en bed. WPNR2731FAMILIERECHT.
1927,
1932
Buitensporigheden. NJ1927-397,
1932-301
FAMILIERECHT.
Bewoordingen van art. 570 B. W. als vermelding door art. 205 B. W. verlangd. WPNR1963FAMILIERECHT.
Lex hac edictali.  WPNR1926, 2030FAMILIERECHT.
1941Wijziging van onjuiste alimentatie-beschikkingNJ1941-401FAMILIERECHT.
1935Bijwoning familieverhoor als berusting in scheidingsvonms.  NJ1935-944FAMILIERECHT.
Onderzoek naar vaderschap. WPNR2139, 2142FAMILIERECHT.
1926,
1927,
1933
Vaderschapsactie.WPNR,
NJ
2138
1926-199, 337,
1927-395, 728,
1933-804
FAMILIERECHT.
Levensonderhoud na scheiding van tafel en bed. WPNR2606FAMILIERECHT.
1941Gekapitaliseerde uitkeering.NJ1941-527FAMILIERECHT.
Procedeeren door den faillissements­curatorWPNR2327FAILLISSEMENTSWET
Oorlogs-surséanceWPNR2330FAILLISSEMENTSWET
Omslag faillissementskosten over opbrengst hy­pothecair verbonden goederenWPNR2089, 2092FAILLISSEMENTSWET
1940Toestand van opgehouden hebben te betalenNJ1940—515FAILLISSEMENTSWET
1937Verzet tegen uitdeelingslijstNJ1937-388FAILLISSEMENTSWET
1928Opheffing en vernietiging van faillissementNJ1928—890FAILLISSEMENTSWET
1927Faillissements-paulianaNJ1927—-441FAILLISSEMENTSWET
1940Surséance-accoordNJ1940-1131FAILLISSEMENTSWET
1936Motiveering faillietverklaringNJ1936—88FAILLISSEMENTSWET
1930Kostenveroordeeling bij verzet tegen uitdeelings­lijstNJ1930—87FAILLISSEMENTSWET
Art. 61 der Faillissementswet en de herzieningWPNR2880FAILLISSEMENTSWET
Verkoop door curator van niet tot den faillieten boedel behoorende goederenWPNR1924FAILLISSEMENTSWET
1928Optreden in rechten na aanvraag van surséanceNJ1928-1509FAILLISSEMENTSWET
Rechtskracht verificatie-vonnisWPNR2438FAILLISSEMENTSWET
Boedelscheiding en art. 1302 B. W.WPNR2130, 2132ERFRECHT
Rechtskarakter van legaatWPNR2708ERFRECHT
Herroeping van testament naar Int. Priv.rWPNR2946, 2949ERFRECHT
Beëindiging van testamentaire bewindvoeringWPNR2339ERFRECHT
Acte van afgifte van legaatWPNR1983ERFRECHT
1926Vernietiging van boedelscheiding i. g. V. benadee­lingNJ1926—480ERFRECHT
Bevoegdheid executeur testamentairWPNR2946ERFRECHT
Erfstelling over de handWPNR2025, 2062ERFRECHT
Erfstelling onder ontbindende voorwaardeWPNR2152, 2157ERFRECHT
Inkorting en faillissementWPNR2640ERFRECHT
1927-1932Art. 1129 B.W., De verbintenisNJ1927—1932ERFRECHT
1929Legitieme portie en faillissementNJ1929--1218ERFRECHT
Recht van assumtie van bewindvoerderWPNR2061ERFRECHT
Engelsch erfrechtWPNR2144ERFRECHT
Aanwas erfdeel i.g.v. verwerping door mede­erfgenaam WPNR1951, 1953ERFRECHT
Nietigheid van verwerping der nalatenschapWPNR2092ERFRECHT
PlaatsvervullingWPNR1943, 1945ERFRECHT
De prae-adviezen over de beneficiaire aanvaardingWPNR2957ERFRECHT
Uitlegging van testamenten, .WPNR2048, 2050, 2052ERFRECHT
Verpanding van auteursrecht op tijdschriftWPNR2805EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1935Bescherming van modellenNJ1935-1619EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1927AuteursrechtNJ1927-396EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1940Merk en handelsnaamNJ1940-925EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1941Misbruik van merkenrechtNJ1941-109EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1937Judicatoire verklaring van recht van merkNJ1937-1030EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1936Onderscheidend vermogen van merkNJ1936-3,470EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1933In verkeer brengen van geoctroyeerde goederenNJ1933-1361EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
Boekbespr.: Drucker: Kort begrip van den industrieelen eigendomWPNR3105EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1930Nietigverklaring van octrooiNJ1930-1223EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
Overgangsbepalingen AuteurswetWPNR2382EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTEN
1922Boekbespr.: Tutein Noltenius: Demo­cratisch ZwitserlandOnze Eeuw1922, I, blz., 387CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1916BreedsprakigheidDe Schakel1916, blz. 64CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1920Boekbespr.: Treub: Sluit de gelederenOnze Eeuw1920, IV, blz. 386CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1921InzinkingOnze Eeuw1921, IV, blz. 34CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1918Boekbespr.: Kiewit de Jonge: De poli­tiek der toekomstOnze Eeuw1918, IV, blz. 115CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1922Boekbespr.: Just Havelaar: DemocratieOnze Eeuw1922, IV, blz. 118CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1937Revolutionaire Volksvertegenwoordi­gers en de Rechterlijke MachtDe Nederlanden25-l-'37CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1922In afwachtingOnze Eeuw1922, III., blz. 265CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1916Het vrije huwelijk van den onderwijzerDe Schakel1916, blz. 46CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1916De val van TreubDe Schakel1916, blz. 31CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1916VrouwenkiesrechtDe Schakel1916, blz. 165 CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1917DemocratieDe Schakel1917, blz. 29CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1918De Economische BondDe Schakel1918, blz. 87CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1917Boekbespr.: Nypels, Vrijzinnig-Demo­cratische actieOnze Eeuw1917, III, blz. 475CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiek
1917Boekbespr.: Casimir: Jan Ligthart her­dachtOnze Eeuw1917, II, blz. 365CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijs
1932Drie Eeuwen Hooger OnderwijsGaudeamus Amsterdam 1932, blz. 15 v.vCRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijs
1932Rede bij de Rectoraats-overdrachtJaarboek der Universiteit van Amsterdam1932, blz. 213 v.v.CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijs
1932Na 300 jaar:Gedenkboek Athenaeum en Universiteit van Amster­dam1932 blz. VII.CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijs
1917Boekbespr.: Hamburger: Herziening van ons voorbereidend hooger onder­wijsOnze Eeuw1917, II, blz. 464CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijs
1932VoorwoordGeschiedenis v. h. Amst. StudentenlevenAmsterdam 1932CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijs
1923Boekbespr.: De Graaf: De ontwikkeling van den strijd tegen de onzedelijkheidOnze Eeuw1923, III, blz. 385CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
1918Boekbespr.: Clara Wichmann: Inleiding tot de philosophie der samenlevingOnze Eeuw1918, I, blz.. 378, 1918CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
1918Boekbespr.: John Ruskin: Mensch en MaatschappijOnze Eeuw1918, IV, blz. 246CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
1917Het onbaatzuchtige in recht en staatDe Schakel1917—77CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
De tegenwoordige critiek op de maat­schappij en ons Christelijk gewetenEltheto11/01/19CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
1922Naar aanleiding van Gustav Landauer's „Die Revolution" en „Aufruf zum Sozialismus"Eltheto12/01/22CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
1926Berekening en verbeelding in het staats­levenAlg. Weekbl. v. Chris-tend. en Cultuur1926/7 no. 44CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
1922Boekbespr.: Kapteyn-Muysken: Revo­lutie en WedergeboorteOnze Eeuw1922, IV, blz. 119CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenleving
1917Boekbespr.: Roest van Limburg: Ons volkskarakterOnze Eeuw1917, III, blz. 475 CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 2. Vaderland
1939Ter openingWoord en Wereld1939, , I, blz. 1CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 2. Vaderland
1922Boekbespr.: Kuyper: Herinneringen van de oude gardeOnze Eeuw1922, IV blz. 112CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 1. Geloof
1920Boekbespr.: Winckel: Leven en arbeid van Dr A. KuyperOnze Eeuw1920, IV, blz. 135CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 1. Geloof
1934Methode van interpretatie.NJ1934-1721BURGERLIJK RECHT.
1926,
1929,
1939,
1940
Fraus legisNJ1926-724,
1929-1357,
1939-841,
1940-968
BURGERLIJK RECHT.
Grammaticale wetsuitlegginWPNR2976BURGERLIJK RECHT.
Boekbespr.: Verspreide Geschriften van Hamaker. WPNR2183BURGERLIJK RECHT.
1936Systematische en historische interpretatie.NJ1936-1050BURGERLIJK RECHT.
Boekbespr.: Star Busmann's ,,Land". WPNR2317, 2319BURGERLIJK RECHT.
Boekbespr.: l’œuvre Juridique de Raymond Saleilles. WPNR2462BURGERLIJK RECHT.
1932Methode van wetgeving. NJ1932-1587BURGERLIJK RECHT.
1935Overgangsrecht. NJ1935-1245, 1285NJ1935-1245, 1285BURGERLIJK RECHT.
1936Redelijke wetstoepassing. NJ1936-2NJ1936-2BURGERLIJK RECHT.
1941De H.R. en de wet. NJ1941-942BURGERLIJK RECHT.
1932Rechtsvinding.  NJ1932-1318, 1587NJ1932-1318, 1587BURGERLIJK RECHT.
Boekbespr.: Schermer: Notarieele Acten. WPNR3037BURGERLIJK RECHT.
1927WetsuitleggingNJ1927-725BURGERLIJK RECHT.
1926Schenking en pensioenregelingNJ1926—783BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1929Verbruikleening en schuldvernieuwingNJ1929—1618BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1934Art. 1612 B. W. en roerend goedNJ1934—1564BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1931Verplichting van kooper tot inontvangstnemingNJ1931—915BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1931Koop van een zaak waarop derde octrooi heeft, aangevraagdNJ1931—24BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1941Borgtocht en goede trouwNJ1941—508BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1942SchenkingNJ1942—189BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Voorwaardelijke schenking van hand tot hand?WPNR2220BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1926Koop "onder rembours"NJ1926—537BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1931Toezegging van geld coor een accoordNJ1931—1587BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1929Rechtspositie van kooper-verhuurderNJ1929—873BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1935Wet vergadering houders van toonder-obligatiesNJ1935—1155BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Rechtspositie van den huurderWPNR2390BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Contractueele uitsluiting van wettig betaalmiddelWPNR2753.2759BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1939Bescherming huurkooper van onroerend goed, tegen overdracht door eigenaarNJ1939-411BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Geldleening en geldkoersWPNR2405BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1936Verschillende beteekenissen van dadingNJ1936—1053BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Opzegging van overeenkomst tot het verrichten van dienstenWPNR2045BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1934Rechten obligatiehoudersNJ1934—1701BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1928Koop en verkoop van een affaireNJ1928—1450BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1932Stilzwijgende maatschapNJ1932—1590BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1933Huwelijk van lastgeefsterNJ1933—966BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1929Geldighetd van huurovereenkomst na vervalNJ1929—737BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Opmerkingen over het ontwerp Pacht­wetWPNR3124vv.BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Verhaal van hoofdelijk debiteur op borgWPNR2649, 2653, 2658BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Boekbespr: Meyers: De collectieve arbeidsovereenkomstWPNR1866BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1935Schenking van hand tot hand zonder onmiddel­lijke overgifteNJ1935--453BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1906Is wettelijke regeling van het afbetalingscontract wenschelijk; zoo ja, welke? Praeadvies N.J.V. 1906Handelingen I (blz. 84 v.v.).BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Huurcommissiewet Art. 1603 B. W.WPNR2927, 2932BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1939Stilzwijgend gecontinueerde huurNJ1938—526, 1939—851BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1938Verbindend-verklaring van ondernemersovereen­komstenNJ1938—1116BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Gesubstitueerde lasthebberNJ2525—2527BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1932Aansprakelijkheid van pseudo-lasthebberNJ1932—1590BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Koopovereenkomst tusschen N.V. en haar direc­ teur (art. 1506 B\ W.)WPNR2215BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Boekbespr.: Eyssell: De collectieve ar­beidsovereenkomstWPNR1835BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Aansprakelijkheid van pseudo-gemachtigde van curandusWPNR2154BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Rechtskarakter van de huurWPNR2195BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1940Art. 1835 B. W.NJ1940—58BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1941Beëindiging der maatschapNJ1941—787BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1934Schenking van hand tot hand door vader aan minderjarige kinderenNJ1934—1676BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1929Rechtskarakter van maatschapNJ1929—1261BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1926GetdleeningNJ1926—1109BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Voortzetting van maatschap/vennootschap met minderjarigenWPNR2232BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1937Partij en getuigeNJ1937—662BEWIJSRECHT
1937Rechtskarakter vermoedensbewijsNJ1937-478BEWIJSRECHT
1927Getuigen- en deskundigenbeivijs.NJ1927—380BEWIJSRECHT
1933Bewijsregelen bij schade-vaststellingNJ1933—890BEWIJSRECHT
1926,
1927,
1929,
1937,
1939
De onsplitsbare bekentenisNJ1926—199, 583,
1927—1140.,
1929—1214,
1937—389,
1939—129
BEWIJSRECHT
Niet-toepasselijkheid van art. 1915 B. W. op, toonder-effectenWPNR2012BEWIJSRECHT
1928Verandering van wetgeving met betrekking tot, bewijsvoorschriftenNJ1928—7250BEWIJSRECHT
1933Art. 1934 (O) B. WNJ1933—969BEWIJSRECHT
De gerechtelijke bekentenis in het be-wijsontwerpWPNR1907 BEWIJSRECHT
1934Vermoedensbewijs van eigendomsrechtNJ1934—1302BEWIJSRECHT
1927Formeele en materieele bewijskracht der acteNJ1927—668BEWIJSRECHT
1927RegistratiewetNJ1927-438BELASTINGRECHT
1938Pleegkinderen en SuccessiewetNJ1938-460BELASTINGRECHT
1935SuccessiewetNJ1927—725, 1935—1159BELASTINGRECHT
1920Boekbespr.: de Haan: Rechtskundige Significa.Onze eeuw1920 IV blz.132 w. v.ALGEMEEN.
1921Boekbespr.: Kan: Inleiding tot de Rechtswetenschap. Onze eeuw1921 II blz. 125.ALGEMEEN.
De Latijnstudie voor den Aspirant-Notaris. WPNR2028, 2029ALGEMEEN.
1938Gustav Radbruch. NJB1938—923ALGEMEEN.
Boekbespr.: Van Lunteren: De opleiding tot jurist. WPNR2630ALGEMEEN.
1918Boekbespr.: Krabbe: Het Rechtsgezag. Onze eeuw1918 IV blz.113v.ALGEMEEN.
Herdenking (WPNR 50 jaar)WPNR1610ALGEMEEN.

Back to top

©2013 UvA

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer, Graphical design: Crasborn.nl,