Personal Archive (Dutch)

 

Description of Archived Personal Documents, to be found in the Nationaal Archief in The Hague.

 

I PRIVÉ LEVEN

1 Bewijs van koepokinenting, 1876 1 stuk

2 Schoolrapporten en diploma’s, 1882-1898 1 omslag

3 “Jongenswerk”, 1892-1897 1 omslag
NB. Voornamelijk gedichten en toneelstukken

4 Stukken betreffende zijn studententijd, 1893-1896, 1899 1 omslag

5 Stukken betreffende de loting voor de Nationale Militie en de Amsterdamse Schutterij,
1894, 1900 1 omslag

6 Stukken betreffende feestelijke gebeurtenissen in familiekring, 1875, 1881, 1888, 1889, 1903-1912, 1918, 1928 1 omslag

7 Stukken betreffende de verloving en het huwelijk met Grietje Fockema met akte van huwelijkse voorwaarden, 1902, 1903 1 omslag

8 Eigendoms- en schuldbewijzen, 1901, 1920, 1925, 1927 1 omslag

9 Testamenten en stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen met stukken betreffende de geldsanering, 1903, 1918, 1941, 1945-1952, 1956 1 omslag

10 Stukken betreffende diverse benoemingen, ontslagen en pensioenen, 1891-1945 1 omslag

11 Reisdocumenten, 1905, 1945 4 stukken

12 Sinterklaasgedichten, 1925-1937, z.j. 1 omslag

13-17 Kasboeken, 1914-1938 5 delen
13 1914-1920
14 1920-1926
15 1926-1929
16 1929-1933
17 1933-1938

18-22 Grootboeken,1884, 1886, 1888-1898, 1914-1938 5 delen
18 1884, 1886, 1888-1898
19 1914-1920
20 1921-1928
21 1929-1933
22 1934-1938

23 Foto’s, z.j. 1 omslag

II CORRESPONDENTIE

24 Ingekomen en uitgaande brieven, 1900-1925, 1928 1 omslag
NB met lijst van diverse afzenders opgesteld door GJS

25 Ingekomen brieven, 1930-1940 1 pak
NB met lijst van diverse afzenders opgesteld door GJS

26 Ingekomen en uitgaande brieven, 1940-1946 1 pak

27 Brieven aan zijn tweede vader, 1887-1900 1 omslag

28 Ingekomen brieven van familieleden en van mevrouw Strumpel,
1884-1903 1 omslag

29 Correspondentie met uitgevers, 1904-1941, 1945 1 pak

30 Brieven aan zijn echtgenote, 1926, 1934, 1937 1 omslag

31 Correspondentie met dr O. Noordmans, 1931-1946, z.j. 1 pak
NB1 Uitgaande brieven in kopie
NB2 Opgenomen in O Noordmans, VerzameldeWerken. Ed J.M. Hasselaar e.a., Kampen, 1999

III AANTEKENINGEN

32 Levensbeschouwelijke aantekeningen, 1899-1905 1 katern

33-37 Kladaantekeningen, z.j. 1 omslag,
4 pakken
38 Aantekenboekje betreffende een publicatie, z.j. 1 katern

IV HOOGLERAAR

39 Stukken betreffende zijn benoeming tot hoogleraar en zijn inauguratie,
1907 1 omslag

40 Krantenartikelen naar aanleiding van zijn zilveren ambtsjubileum, van een rede en van zijn 70ste verjaardag, 1932, 1941, 1945 3 stukken

41 Aantekeningen met collegeonderwerpen, 1906-1915 1 katern

42 “Dictaten P. Scholten”, lijst met collegeonderwerpen, 1906-1942 1 stuk

43 Stukken betreffende het 3e eeuwfeest van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam waarbij PS rector magnificus was, 1925, 1932 1 omslag

44 Stukken betreffende colleges aan de Université de Paris, 1932, 1933 1 omslag

V JURIDISCH WERK

45-47 Adviezen, 1907, 1908, 1915-1946, z.j. 1 pak,
2 omslagen
45 1907, 1908, 1915-1946
46 z.j.
47 Advies inzake de Nederlandsche Petroleum en Asphalt Maatschappij vs Interocean Oil Company, 1926

48 Teksten van en stukken betreffende voordrachten, 1926, 1929, 1939, z.j. 1 omslag

49 De structuur der Rechtswetenschap. Mededelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde. Amsterdam, 1942 met aantekeningen en correspondentie, 1927, 1940, 1941, 1943, z.j. 1 omslag

50 Stukken betreffende Mr C.Asser’s Handleiding tot beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht II Zakenrecht in verband met de uitgave van de 8e druk,
1941, 1942, z.j. 1 omslag

51-60 Stukken betreffende zijn laatste onvoltooide boek, 1935-1944, z.j. 9 omslagen,
2 stukken
NB Hoofdstuk I Kenmerken van het Recht is gepubliceerd in Verzamelde Werken I
51 Aantekeningen over de opzet, 1934, 1943, z.j.
NB Getranscribeerd door GJS
52 Manuscript van Hoofdstuk II § 21 Grondslag Openbaring in Bijbel,
z.j. 2 stukken
NB Getranscribeerd door GJS
53 Stukken betreffende het samenstellen van Kerk en Staat met bijdragen van diverse correspondenten, 1935, 1936, z.j. 1 omslag
54 Kladaantekeningen, z.j. 1 omslag
NB Incidenteel getranscribeerd door GJS
55 Kladaantekeningen “Geschiedenis 16e eeuw”, z.j. 1 omslag
56 Kladaantekeningen “Geschiedenis 17e eeuw” met correspondentie met J.Huizenga, 1941, 1942, z.j. 1 omslag
57 Kladaantekeningen “Geschiedenis 19e eeuw”, z.j. 1 omslag
58 Kladaantekeningen “Kerk en Staat theologisch (Kuyper)”, z.j. 1 omslag
59 Kladaantekeningen “Theologie, nog schiften”z.j. 1 omslag
NB Incidenteel getranscribeerd door GJS
60 Correspondentie met Prof. Dr Ph. Kohnstamm, 1944 1 omslag

VI OPRICHTING RECHTS HOOGESCHOOL TE BATAVIA

61 Stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting, 1921 – 1923 1 omslag

62, 63 “Reiscopieerboek” waarin brieven aan zijn echtgenote tijdens zijn eerste reis naar en verblijf in Ned. Indië, 1924, 2 delen
62 januari, 16- maart, 17
63 maart, 17- mei, 27

64 Binnengekomen brieven van zijn echtgenote tijdens zijn eerste reis naar en verblijf in Ned. Indië, 1924, januari 14 -mei 1 pak

65 Brieven met aantekeningen van zijn echtgenote aan GJS tijdens zijn tweede reis en verblijf in Ned. Indië, 1924, september-november 1 omslag

66 “Reiscopieerboek” waarin brieven met aantekeningen van zijn echtgenote aan GJS tijdens zijn tweede reis naar Ned. Indië, 1924, september-december 1 deel
NB Voor een deel zie inv. nr. 65

67 Aantekenboekje bijgehouden tijdens zijn verblijf in Ned. Indië, 1924 1 katern

68 Binnengekomen telegrammen in Ned. Indië en aan boord van de SS Prinses Juliana,
1924 1 omslag

69 Reglementen, ordonanties en overige stukken betr. de organisatie, 1924 1 pak

70 Correspondentie met en over kandidaten voor het vervullen van de leerstoelen,
1924 1 omslag

71 Stukken betreffende het samenstellen van de bibliotheek, 1924 1 omslag

72 Stukken betreffende de behandeling van de Hooger Onderwijs Ordonantie in de Volksraad, 1924 1 omslag

73 Stukken betreffende de plechtige opening, 1924 1 omslag

74 Rooster van college-uren, z.j. 1 stuk

75 Rapporten over de onderwijssituatie in Brits Indië en de Philipijnen,
1919, 1923 2 stukken

76 Krantenartikelen, 1924 1 omslag

77 Binnengekomen brieven uit Ned. Indië, 1924 –1935 1 omslag

78 Paul Scholten en de Rechts Hoogeschool, overdruk uit Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het rechtswetenschappelijk onderwijs in Indonesië,Groningen, Djakarta, 1949 1 katern

VII OVERIG WERK

79 Open brief van 15 vooraanstaande Nederlanders, waaronder PS, aan de Eerste Kamer
de Staten Generaal betreffende een tractaat met België, 1926 1 stuk

80 Stukken betreffende de z.g. ‘Aardhuisconferentie 1930’, 1930 4 stukken

81 Stukken binnengekomen bij PS als voorzitter van de redactie van het tweemaandelijks tijdschrift ‘Woord en Wereld’, 1938-1941, z.j. 1 omslag

82 Toespraak te houden als vertegenwoordiger van de Protestantse kerken in Nederland benevens van de Bisschoppen der RK Kerk in Nederland tot de Secretaris Generaal van Justitie, 1942 1 katern
NB Door verbanning door de bezetter naar Zuid Limburg is deze rede uitgesproken door Prof. Dr W.J.Aalders

83 Stukken betreffende ‘de Staatsrechterlijke verhoudingen na den omkeer’,
1942, 1944, z.j.
1 omslag
84 Stukken ‘betreffende de oprichting en binnengekomen bij PS als voorzitter van de
Commissie van Advies van ‘De Nieuwe Nederlander, 1943, 1945, 1946, z.j. 1 omslag

85 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Kerk en Wereld,
1944-1946, z.j. 1 omslag

86 Correspondentie betreffende de benoeming van kerkelijke hoogleraren aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, 1945, 1946 1 omslag

87 Stukken betreffende het Hooge College voor de Rechtspraak, 1945, 1946 1 omslag

88 Verzoek van Mr J. le Poole om aan de hand van bijgevoegde stukken een oordeel te geven over mr dr G.J. van Heuven Goedhart, 1945 1 omslag

VIII NA ZIJN OVERLIJDEN

89 Telegrammen naar aanleiding van zijn overlijden, 1946 3 stukken

90 Condoleances aan zijn echtgenote, 1946 1 omslag

91 Condoleances aan GJS, 1946 1 omslag

92 Artikelen naar aanleiding van zijn overlijden, 1946 1 omslag

93 Herdenkingen, 1946, 1949, 1954, 1965, 1975, 1984, 1990-1992, 1995,
1997, 1998 1 pak

 

Downloadable Documents about Paul Scholten’s Life

Oprichting rechtshogeschool 

 

Back to top

©2013 UvA

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer, Graphical design: Crasborn.nl,