Digital Paul Scholten Project (DPSP)

Paul Scholten (1875-1946) was tijdens zijn leven hoogleraar aan de Juridische Faculteit van de

Verzamelde Geschriften, Deel I,1980

Verz.Geschrift., Deel I,1980

de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoeksinstituut van de afdeling Algemene Rechtsleer van deze faculteit is naar Paul Scholten vernoemd: het Paul Scholten Centre for Jurisprudence.
In 2010 ging het Digital Paul Scholten Project (DPSP) van start. Dit project werd geïnitieerd door Liesbeth Huppes-Cluysenaer, tot 2012 part time werkzaam bij de Afdeling Algemene Rechtsleer. Het DPSP-project beoogde het belangrijkste rechtsfilosofische werk van Paul Scholten in internationaal verband bespreekbaar te maken door een Engelse vertaling ervan op een website te plaatsen. Nadat bij een NWO-aanvraag dit project weliswaar subsidiabel werd geacht, maar niet in de prijzen viel, heeft de Juridische Faculteit op zich genomen om het project tot 2020 financieel te ondersteunen voor wat betreft de bijkomende kosten.

 

Het Algemeen Deel

Paul Scholten heeft veel geschreven (zie bibliografie). Zijn naamsbekendheid onder juristen verkreeg hij echter door met name één boek, dat meestal verkort wordt aangeduid als Algemeen Deel. Dit boek wordt vrij algemeen beschouwd als één van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechts-culturele erfgoed van de twintigste eeuw. Aanvankelijk ging het bij het maken van de Engelse vertaling alleen om dit Algemeen Deel, en van dat deel alleen het eerste hoofdstuk (179 pagina’s), waarin de methode van het privaatrecht behandeld wordt. De twee andere hoofdstukken van het boek zijn veel korter (respectievelijk 40 en 27 pagina’s) en spelen geen rol in het tegenwoordige rechtstheoretische debat. Naarmate het project vorderde, bleek het relevant om ook een belangrijk deel van de Verzamelde Geschriften te gaan vertalen.

2013-2015

In november 2013 stond de eerste Engelse conceptvertaling van hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel online op de DPSP-website, zij aan zij met een al bestaande Franse vertaling en de originele Nederlandse tekst. Via een commentaarfunctie konden lezers online opmerkingen over de vertaling plaatsen. Ook was het overige rechtsfilosofische werk van Paul Scholten op de website geplaatst, evenals een reeds bestaande in het Engels vertaalde biografie en een reeds bestaande, maar in sorteerbare tabel omgevormde bibliografie. Ter gelegenheid van het online gaan van de website werd in 2013 een eerste Paul Scholten Symposium georganiseerd. In de periode tot 2015 volgden nog twee andere Paul Scholten Symposia. De bijdragen aan de drie Symposia werden als pre-publicaties op de website geplaatst met de bedoeling ze in overleg met de auteurs te redigeren, aan open peer review te onderwerpen en te publiceren. In deze periode werd tevens een Indonesische vertaling van het Algemeen Deel opgespoord in het Nationaal Archief in Den Haag en zij aan zij met de andere vertalingen geplaatst.

Vanaf 2015

Vanaf 2015 verschoof de aandacht naar de afronding van het project. Weliswaar stond eigenlijk alle tekst al op de website, maar bij het inlezen van oud drukwerk met behulp van OCR (optical character recognition) ontstaan veel fouten. Er was dus veel correctiewerk nodig. Voorts vereist het zij aan zij inlezen van teksten, waardoor vertalingen en bewerkingen met elkaar vergeleken kunnen worden, teksten die een uniform tekst-format hebben, hier Word. Het blijkt dat Word-teksten die er uniform uitzien, dat technisch gesproken niet zijn en dat er heel wat trucs ingezet moeten worden om dat voor elkaar te krijgen. Ook intensief en tijdrovend was het redactiewerk dat nodig was om de Engelstalige Symposia-bijdragen, die uit geheel verschillende taal- en rechtsculturen stamden, te laten uitgroeien tot een coherente, interessante en informatieve bundel over de betekenis van Paul Scholten’s werk. Tenslotte bleek het nodig om de website veel toegankelijker te maken door hem tweetalig op te zetten voor twee geheel verschillende doelgroepen: Engelstalig voor diegenen die geïnteresseerd zijn in rechtstheoretische nieuwe publicaties over Paul Scholten, Nederlands voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het bestuderen van zijn originele werk.

2021 en verder

In 2020 komt de vernieuwde website online, waarmee het project is afgerond. De vraag die de afrondingsfase beheerst heeft was wie deze website in de toekomst zal beheren en hoe dat beheer er uit zal moeten zien. Het beraad in de redactie van het project heeft tot de conclusie geleid dat het voor het behoud en het zichtbaar houden van de website noodzakelijk is dat het project voorlopig op persoonlijke titel wordt voortgezet en dat daarbij nieuwe activiteiten worden ontplooid. Dit gebeurt in de vorm van een Engelstalig tijdschrift DPSP Annual, dat jaarlijks de publicatie verzorgt van nieuwe vertalingen van de Verzamelde Geschriften en bijdragen aan de Symposia. De bijdragen aan de Symposia zullen niet allemaal in hetzelfde jaar voor publicatie gereedkomen, maar in de loop van een aantal jaren. In een DPSP Special Issue wordt in  (e)boekvorm een selectie van de publicaties in DPSP Annual gepubliceerd, die toegesneden is op het thema van een Symposium. Er staan twee nieuwe Symposia gepland. De vaste DPSP-editor zal in overleg met de organisatoren van een Symposium zorgen voor de publicatie van de Symposia-bijdragen in DPSP Annual. De boekuitgave van een DPSP Special Issue zal door de gastredactie zelfstandig verzorgd worden.

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar